เหมาะสมหรือไม่? ชาวเน็ตสงสัย หลังชัยภูมิจัดพิธีเปิด รพ.สนาม ตัดริบบิ้นยิ่งใหญ่

ตอนนี้สถานการณ์ CV-19 ในประเทศไทย ยังตกอยู่ในขั้นวิก ฤตและดูท่าจะยังไม่คลี่คล ายได้ในเร็ววันนี้ จะเห็นได้จากตัวเลขของผู้ติดเชื้อและเสี ยชีวิตที่เพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องในแต่ละวันและเตียงรองรับผู้ป่ว ยไม่เพียงพอจนต้องมีการใช้สถานที่ภายนอกเปิดเป็นโรงพย าบาลสนามชั่วคราวนั้น ล่ าสุดโลกออนไลน์กำลังพูดถึงโรงพย าบาลสนามอำเภอหนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ ที่ใช้หอประชุมที่ว่าการอำเภอหนองบัวแดง (หลังใหม่) เปิดเป็นโรงพย าบาลสนามชั่วคราว สามารถรองรับเตียงได้ประมาณ 50-100

Read more