ไม่ได้เบี้ยคนพิก าร เพราะไร้สัญชาติไทย

เป้นอีกหนึ่งเรื่องราวทคี่ชาวโซเชียลต่างติดตาม และต้องบอกว่า น่าสงสาร ใครใจบุญช่วยเขาที

ซึ่งล่าสุด  เมื่อเพจเฟซบุ๊ก “Lampang channelได้มีการลงเรื่องของชายคนหนึ่ง ซึ่ง พิกา รทา งส า ยต าตั้งแต่กำเนิด อาศัยอยู่เพิงไม้เล็ก ๆ ไม่ได้รับเบี้ยพิпาร

เนื่อง จากเป็นสั ญชาติ ล าว จึ งไม่สามา รถเข้า ถึงสิท ธิของรั ฐบาลไทยได้ ซึ่งทางผู้โพสต์ ได้มีก า รร ะบุข้อควา มดังนี้

“วอนผู้ใจบุญช่วยเหลือค รับ นาย เส ริฐ บุญจันทร์ อายุ 49 ปี เป็ นคนขมุ อาศั ยอยู่บ้านเลขที่ 48/1 บ้าน จำปุย ม.4 ต.บ้ านดง อ.แม่เม าะ จ.ลำปาง

ซึ่งเป็นผู้พิก ารทางสายต าตั้งแต่เกิด ไม่เคยได้รับเบี้ ยพิก าร

เนื่องจากเป็ นสัญ ชาติลาว  จึงไม่ สามา รถเข้ าถึงสิท ธิของรั ฐบาลไท ยได้

เขาไม่มีรา ยได้ มีน้ องสาวที่ต้องแบ กภาระห ลายด้าน

จึงขอความช่วยเหลื อจากผู้ใจบุ ญ ร่วมบริจาค ข้าวส าร อาหารแ ห้ง ผ้าห่มคล ายหนาว ครั บ ติ ดต่ อ 0650193953

 

หลังจา กที่เรื่องราวนี้ส่ งต่ อออกไป ได้มีผูู้เข้ามาแ สดงความคิ ดเห็ นและ ส่ งต่อเรื่ องรา วเป็นจำนว นม าก

โดยต่างรู้สึ กสงสา ร และอยากให้หน่ วยงานที่เกี่ยวข้อ งเข้ามาดูแลให้ความช่ว ยเหลือ ชา ยคนดังกล่าว