ให้กันชัดๆ เลย เลข มนต์สิทธิ์ คำสร้อย 30 ธ.ค. 63

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวโซเชียลต่างติดตามและต้องบอกว่า ใกล้ เข้ามาแล้วอีกไม่กี่อึดใจ กผ็ต้องบอกว่ายังทันอยู่สำหรับ การ

ลุ้นรอบสุดท้ายปลายปี เพื่ อแก้ตั วกัน ตั้งแต่ ครั้งก่อน ตั้งแต่เรือดำน้ำ

เรี ยกได้ว่า ถูกลอตเตอรี่หลา ยครั้งติ ดเลยทีเดียวสำหรับลูกทุ่ งเจ้าพ่อใบ้เลขอย่า ง มนต์สิท ธิ์ คำสร้อย

ซึ่งครั้งนี้จ ะเห็นได้ว่า ลอตเตอ รี่ที่มีรูป ผีน้ อย หรือ กบไชโย ที่เป็นท ริคในการเลือกซื้อสลาก ว่าหากมีรู ปนี้แล้วจะถูกร างวัล

ซึ่ง มนต์สิ ทธิ์ คำส ร้อย ก็ไม่พ ลาดที่ตามห า ลอตเต อรี่ที่มีรูปก บไชโย โดยได้เผ ยคลิ ปผ่ านไอจีส่ วนตัว และมีข้ อความระบุว่ า

โพ สต์ดั งกล่าว

ซึ่งงา นนี้ก็มีแ ต่แฟนๆ เข้ามาค อมเม นต์สาธุขอให้สมพ รปากม นต์สิ ทธิ์ ขอให้ดว งเฮงถูกร า งวัลไปด้ว ยกัน

ตา มกันไห ม

 

ภ าพจ าก mntsitht hik hamsry