โซเชียล SAVE คิมเบอร์ลี่ หลัง เอ ศุภชัย ลงภาพคู่ในไอจี

เป็นอีกหนึ่งเรื่ อง ราวที่ช าวโซเชียล ต่ างติดตามแ ละต้องบ อกว่า เป็นกำ ลังใจ ให้น ะครับ

ล่าสุดถ้าพูดถึงผู้จั ดการมื อทองก็ต้ องนึกถึง เอ ศุ ภชัย ผู้จัดการค นสนิทอ ย่างสาว อั้ม พัชราภา

ที่ชอบแต่งรูปให้หน้าเรียวด้ วยแอพแต่งรูปบนโทรศั พท์ จนหลายๆคนต้ อง ออกมาเซ ฟทุกคนที่ผู้ จั ด การคนสวยถ่  ายด้วยว่าแอพแต่งรูปทำหน้ าของทุกๆคนเป ลี่ยนไป

หลังจ ากนั้นต นก็ได้ออกมาลงรู ปคู่หนุ่มณเดชน์ คุกิมิยะ พร้อมติ ดแคปชั่น ว่าไม่ต้องเ ซฟณเดชน์กันแล้ว

เพร าะตนค้นพบแ อพแ ต่งรู ปใหม่ที่ไม่ทำร้ายคน ข้างๆอย่า งแน่นอน

ภาพ จาก a_su pach ai1

ภาพจา ก a_supac hai1

ภา พจาก a_s upach ai1

แ ต่ล่าสุด ดูเ หมือนว่ าจะไม่ใช่อย่างนั้ น เมื่ อเจ้าตั วได้ลงรูปที่ถ่ ายกับสาวคิม คิ มเบอร์ลี่ และ ญ อาญ่า อุร สย า

ที่เดินท างไปสวัส ดีปีใหม่ให้เจ้ าตัว โด ยระบุแค ปชั่นว่า ขอบคุ ณน้องญ าญ่า

น้องคิ มเบอร์ลี่ มากนะคะ ม าสวัสดีปีใ หม่ น่ารักที่สุด @urass ayas @kimm y_kimb erley พี่ขอ อวยพรใ ห้หนูมีความ สุขในทุกๆๆเรื่ องนะคะ

ภ าพจ าก a_supachai1

ภา พจ าก a_supachai1

ภา พจ าก a_supachai1

ซึ่งห ลังจากที่ล งภาพไป ชา วโซเชียลก็ได้สั งเกตุเห็น หน้าข องสาวคิม เบ อร์ รี่เปลี่ย นไป

โดยเดากันว่าผู้จัด การค นสวยอาจจะก ลับมาใช้แอ พเดิมอีก จนสุดท้ ายก็เกิดแฮชแท็กเ ซฟคิมเบ อร์รี่ขึ้นอีกค รั้ง

คว ามคิ ดเห็นดัง กล่าว

คว ามคิดเ ห็นดังกล่าว

เรียก ได้ว่าชาวโ ซเชียลแซวผู้จัดการมือทองกันน่ารักมากเลยทีเดียว

ส่วนเจ้าตัวจะอ อกมาชี้แจงและประกาศถึงการใช้แอ พแต่งรูปใหม่อี กมั้ยนั้นก็ต้องรอติ ดตามค่ะ