โซเชียลจับตา หมอทวีศิลป์โฆษก ศบค.ยอมรับแล้ว ครั้งนี้หนักจริง

เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวที่สร้างความฮือฮาเป็นอย่างมาก จากก ารแพร่กระจ ายของcv-19 ระลอกใหม่ที่มีต้ นตอมาจากตลาดกล างกุ้ง ที่จังหวัดสมุทรส าคร

ส่งผลให้คนไทยหลายๆ คนเกิดความหว าดระแวงที่จะต้องบริโภคอาหารท ะเล นั่นยิ่งทำให้มีผลกระทบต่อประมงไทยในสมุทรส าครเป็นอย่างมาก

เกี่ยวกับเ รื่องนี้ นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค. ได้กล่ าวช่วงหนึ่งถึงการแพร่กระจายcv-19 ระลอกใหม่ว่า

การแพ ร่รอบนี้หนักกว่ารอบที่แล้ว เรามีคว ามรู้ มีสรรพกำลัง มีคว ามพร้อมรับมือ ความร่วมมือของประช าชนเป็นเรื่องสำคัญ

ขอความร่ วมมือช่วยกันใส่หน้ากากผ้ าหรือหน้ากากอนามั ยให้ได้ 100%

นอกจากนี้ น ายแพทย์ทวีศิลป์ ยังข อฝากไปถึงคนไทยและทุกๆ คนที่อ ยู่ในประเทศไทยอีกว่า

สาระสำคัญที่จ ะกราบเรียนเน้นย้ำน ะครับก็คือข อความร่วมมือข องประช าชนในประเทศไทยเรานะครับ ทุกช าติ ทุกภาษาช่วยกันนะครับ

ในภาครัฐเอ กชนประชาสังคมขอให้เน้ นย้ำน ะครับอย่างเต็มความสามารถในเรื่องต่างๆ เหล่ านี้

1 คือ D – Distancing คือก ารที่จะต้องเว้นระยะห่างระหว่างกันน ะครับ 2 คือ M – Mask wearing คือ

เรื่องของการใส่แ มสก์นะครับ 3 คือ H – Hand wash คื อการหมั่นล้างมือที่ผมเคยพูดบ่อยๆ

แล้วก็เติ มด้วย 2T คือ T – Testing หรือ ตรว จวัดอุณห ภูมิ

และต้อ งไม่ลืมอีกหนึ่ง T คือ T – Thai Cha na หรือก ารใช้แ อปฯ ไทยช นะนะครับ

โดยจากข้อมูลจากทางกร ะทรวง DS ก็มาบอกกับผมน ะครับว่าต้องขอบคุณพี่น้องชาวคนไทยแ ล้วก็ต่างประเทศที่มาอยู่ในเมืองไทยตอนนี้ยอดของการเช็คอิน

ไทยชนะจาก สามแสน เนี่ ยผมขึ้นมาเป็น เจ็ดแ สนแล้วนะครับ ก็ต้องขอบคุณพี่น้ องประชาชนทุกๆ คนที่ที่ได้ช่วยกันนะครับ ในการที่จะทำตรงนี้

ก็จะตรงกับที่เราขอคว ามร่วมมือในคว ามสำคัญของการค วบคุมที่เราจะต้องใช้มาตรการตรงนี้อยู่ด้านหนึ่ง คือได้รับความร่วมมือจากท่าน

เพราะว่าถ้าท่านร่ว มมือเราใช้แค่นี้ก็จ ะเพียงพอน ะครับ