เสถียรธรรมสถาน แจ้งข่าว แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต ถึงแก่กรรมแล้ว

ขอแสดงความอาลัยอย่างสุดซึ้ง จากที่ท่านแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต ป่วยเป็นโ รคม ะเร็ ง ก ระเพ าะอาหารและเข้ารับการรักษาตั้งแต่ พ.ศ. 2560

โดยมีอาการดีขึ้นในช่วงปีแรกและตรวจพบก้อนม ะเ ร็งอีกครั้งในกล างปี พ.ศ. 2563 และเข้ารับการรักษา

โดยคณะแ พทย์อย่างเต็มความสามารถกระทั่งวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2564 พบว่าอาการไม่ปกติ อ่อ น เ พลียมาก

คณะผู้ดูแลจึงพาท่านเข้ารับการรักษาอีกครั้ง คณะแ พทย์พบว่าก้อนม ะเร็งได้ขย ายขนาดและลุกล ามอย่างมาก

ผู้ดูแลจึงตัดสินใจพา ท่านกลับมาพำนักที่เสถียรธรรมสถานตามปณิธานของท่าน

ในวันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2564 และคืนสู่ธรรมชาติอย่างสงบ ในวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวล า 18.23 น

สิริอายุ 68 ปี 1 เดือน 7 วัน และนับเป็น 41 พรรษาบนมรรคาแห่งการตื่น

เสถียรธรรมสถานและคณะศิษย านุศิษย์ จึงขอประกาศแจ้งข่าวการคืนสู่ธรรมชาติของท่านแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต

ให้ได้ทราบโดยทั่วกัน ด้วยความอาลัยยิ่ง สำหรับกำหนดการอื่นๆ จะได้แจ้งให้ทราบในวันถัดไป