เพิ่มกรอบวงเงินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว

เป็นอีกหนึ่งลเรื่องราว ที่เรียกได้ว่า ต้อง ให้ไว เลยที่เดีย โดยทั้งโซลเชี ยล และคนทั้งประเทศต่างติดตาม  และ ต้องบอกอีกอย่างว่า  มาถูกทาง   เรื่องนี้ เป็นเรื่ อง ที่ทำดีจริงๆ  ล่าสุด วันนี้ (30 พ.ย. 63) นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผย พลเอก ป ระยุ ทธ์ จันทร์โอชา นายกรั ฐม นตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติ (นบข.) ครั้งที่ 5/2563 เห็นชอบปรับเพิ่มกรอบวงเงินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2563/2564 รอบที่ 1 จากที่ค ณะ รั ฐมนตรีได้อนุมัติเบื้องต้น เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 จำนวน 18,096.06 ล้านบาท เพิ่มเติมอีก 28,711.29 ล้านบาท

เป็น 46,807.35 ล้านบาท โดยจะนำเสนอให้คณะรั ฐมนตรีพิจารณาต่อไป พร้อมทั้งมอบหมายธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และกระทรวงพาณิชย์ จัดทำรายละเอียดโครงการฯ และงบประมาณให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติวินั ยการเงินการคลังของรั ฐ พ.ศ. 2561 และให้กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตรวจสอบการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปริมาณผลผลิต ประมาณการวงเงินที่ใช้ เพื่อให้การจ่ายเงินถูกต้องครบถ้วน

มากไปกว่านั้น นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรั ฐมนตรีและรั ฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ยังให้มีการติดตามการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ข้าว โดยขอให้ทุกหน่วยงานต้องรายงานต่อที่ประชุมทุกสามเดือน เริ่มตั้งแต่การประชุมนัดต่อไป