เปิดใจ ผู้ว่าฯสมุทรสาครโพสต์ ก่อนรู้ตัวว่าติด CV-19 พ้อไล่ผมเถิดครับ

กระแสข่าวถูกพูดถึงเป็นวงกว้างไม่นานมานี้เมื่อ หลังนายวีร ะศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่ าราชก ารจังหวัดสมุทรสาคร ติด CV-19 ซึ่งทาง

นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โ ฆษกศูนย์บริหารสถ านการณ์การแพร่ CV-19 ก็ได้ออกมายืนยันว่ า ผู้ว่ าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ติด CV-19 จริง

โดยก่ อนหน้านี้นายวีร ะศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี เคยได้โพสต์ผ่ านทางเฟซบุ๊กส่วนตัวก่ อนรู้ตัวว่าติด CV-19 ระบุ

“อีก 2 ปี เกษี ยณอายุราชการ คงไ ม่มีใครอย ากเกษียณ พร้ อมกับปัญหาคาราคาซังอยู่ ความมุ่ งมั่นเดียว ณ ต อนนี้คือ ทำอย่างไรให้มหาชัย สมุทรสาคร กลับมามีรอยยิ้มเห มือนเดิม”

“คนถ ามว่า ช่ วงนี้ให้สัมภ าษณ์บ่อย แต่ทุกค รั้งที่สัมภาษณ์ มั กยิ้ม หรือหัวเราะ ออ กรบทัพจับศึก จะร้ องไห้ให้ไพร่พ ลเห็นได้อย่ างไร แม้หัวใจจะร้อง ไห้ ด้วยคว ามสงสารคนสมุทรส าครมาหลายครั้งหลายหน”

“มีเรื่อ งราวอีกมากม ายที่อย ากพูดแต่ไม่ได้พูด โด ยเฉพาะคนที่ปล่ อยให้ CV-19 เข้าม าในใจกลางเมื องสมุทรส าคร”

“ยิ้ ม หรือหัวเราะ ไ ม่ได้หมายถึงมีความสุข บ นความทุกข์ของคนอื่น ยิ้ ม หรือหัวเราะ ไ ม่ได้หมายถึง ไ ม่ยี่หระ ไ ม่สนใจ เก้าอี้ตัวนี้มั่ นคงแข็งแรง”

“ไ ล่ผมเถิดครับ ถ้ ายังไม่มีคุณภ าพแห่งการทำงา นพอ”