เขายึดอาชีพ ขอทาน เลี้ยงตัวเองมา 8 ปี จนเก็บเงินซื้อบ้าน สร้างครอบครัว

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวโซเชี ยลต่างติ ดตา มและต้องบอกว่า เพิ่งรู้นะเนี้ยะว่าได้เ งินอ ย่างเยอะ

ซึ่งคำว่าขอทาน  ก็สามารถประสบ ควา มสำเร็จใจชี วิ ตได้ สื่ อต่างประเ ทศรา ยงานว่า ชายวัย 3 3 ปี ที่เมื่อ 8 ปีก่อน

เขายึดอา ชี พ  ขอ ทาน  เป็นอาชี พหลัก และ สามา รถเก็บออมเงินไว้ไ ด้จำนวนมากจากอ าชี พนี้

รายงานระบุว่า เพราะอาชี พขอทานนี้ ทำให้เขาสามารถซื้ อบ้านในเมืองได้ และไม่เพียงเท่ านี้ เขายังได้แต่งงานกับส าวสวยอีกด้วย

ซึ่งการก ระ ทำของเขาสร้างแ รงบันด าลใจให้กับผู้คนจำน วนมาก แ ต่ก็ยังมีอีกหลายคนที่ไม่เห็นด้วยกับการกร ะทำ นี้ของเขา

 

 

ชายคนนี้มีชื่อว่า หลี่จิงกัง อายุ 33 ปี ก่อนหน้า นี้เขายึ ดอาชี พเป็น ขอทา นเต็มเ วลา ข้างสะพ านแห่งหนึ่ง

เขา ทำไปทำม าก็ 8 ปี แล้ว เข าบอกว่าเ นื้อหาของงานนั้ นง่ายมาก ไม่ยุ่ งยาก แค่ทาห  น้าให้ดำ ใส่เ สื้อผ้าเก่า ๆ ขา ด ๆ

ทำหน้าต าหน้าสงส าร จากนั้นเดินท งเข้าไปยังพื้ นที่ที่มีค นเดินพลุ กพล่านมา กมาย

 

หลี่จิงกัง เล่าวว่า ที่เขาส วมใส่เสื้อผ้าแน วโบร าณนี้ก็เพื่อส ร้างบรรย ากาศให้ดูโบร าณเข้ากับสถานที่

ที่แท้แล้วก่อนหน้านี้เขามีอาชี พเป็นพ่ อครัว เนื่องจากเข าชอบการแ สดงตั้ง แต่เล็กจน โต

แต่ครอบครัวต่ อต้ านที่จะให้เขาแต่งตัวเป็นขอทาน เขายังบอกอีกว่า ในต อนแรกที่เห็ นประกาศรับสมั ครอาชี พนี้

เขาหัวใจเต้นแร งมาก เพราะมั นคืออาชี พที่เขาใฝ่ฝันมานาน แม้ว่าจะเป็นอาชี พที่ไม่สบาย และมักโดนผู้คนมองด้วยสายต าดูถู ก

แต่นั้นกลับกลายเป็นอาชี พที่เขาโปรดปร านมาก ดังนั้นเขาก็ทุ่มเทในอา ชีพนี้อย่างจริงจัง ทำไปทำมาก็ 8 ปี

และงา นนี้ของ เขาก็คือกา รเป็นขอทานอย่ างจริงจัง

 

หลังจากที่เขา ตัดสินใจที่จะทำอาชี พนี้แล้ว เขาก็เดินต ามข อทานคนอื่น ๆ 3 วัน 3 คืน

เพื่อเลียนแบ บทุกกิ ริยา บทของพวกเขา ตอนนี้เขาทำเป็นหมด แล้วทั้ง ท่าทางการขอ คำพูด การร้ องเรีย ก การเต้นรำ

บางครั้งก็มีปฏิสั มพันธ์กับนั กแสดงห ญิงบ้าง ในสมั ยนั้นที่เทคโนโลยีการใช้แอพ มือถือชำระเ งินยังไม่พั ฒนา

ถ้วยขอท านของเขาใ นแต่ละวันก็ มีจะเงินประม าณ 300 ถึง 400 หย วนต่ อวัน (ประมาณ 1,200 – 1,700 บาท)

แ ต่ทว่าตอ นนี้หลายค นมันจะให้อาห าร เครื่องดื่ มเขาแทนเงิน

 

หลี่จิงกัง กล่ าวว่า  ผมแ ค่อยาก จะ หารา ยได้เพื่อนำชี วิ ตที่ดีขึ้น มาสู่ค รอบครัว

อีกทั้งยัง สาม ารถนำความบั นเทิง มอบร อยยิ้มให้กั บ นักท่องเที่ยว  ดังนั้นผมจึงไม่สนใจสา ยตาขอ งคนอื่นมากนัก

หลังจากที่หลี่จิงกังแต่งงานมีครอ บครัวแล้ว ก็นำเงินที่เขาเก็บสะส มจากการขอท นม าดูแลคร  บครัว พ่ อแม่ภรรย าและลูก ๆ

ซื้อบ้ านในเมื องให้พวกเขาได้อยู่อ าศัย มีห ลายห้องนอ นที่เพียงพอสำหรับ พ่ อ แม่แ ละลูก

 

 

เขา ยังบอ กอีกว่า ก่อนแ ต่งงานเขาก็ได้ให้ คำสัญญาไว้ แล้วว่าจะให้คนในครอบ ครัวมีช ีวิตความเป็นอยู่ที่ดี ขึ้ นกว่านี้ และวันนี้เขาก็ทำได้จริง

ไม่เพียงแค่มีค วามสุข ยังก ลายเ ป็นคร อบครัวที่รู้จักคุณค่ าของเงิน ทั้งคร อบค รัว ร่วมด้วยช่วยกันใ นการใช้จ่ายอ ย่างประหยัด

และส่ วนตัวเขาเอ งก็ทำหน้ าที่นักแสด งขอท าน ต่อไ ป