อนุมัติแล้ว ค่าคลอดบุตรแบบเหมาจ่าย เพิ่มเงินช่วยเหลือเป็น 15,000 บาท

ถือเป็นอีกข่าวที่ได้รับความสนอกสนใจจากประชาชนจำนวนไม่น้อย เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา ผู้สื่อข่าวได้รับรายงานว่า เพจเฟซบุ๊กรายหนึ่งชื่อ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 กรมประชาสัมพันธ์ ได้โพสต์ภาพของหนูน้อยพร้อมระบุข้อความว่า อนุมัติแล้ว เพิ่มเงินช่วยเหลือค่าคลอดบุตร(เหมาจ่าย) จากเดิม 13,000 บาทต่อครั้ง เพิ่มเป็น 15,000 บาทต่อครั้ง


โพสต์ดังกล่ าว

ที่ประชุม ครม. มีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงการจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีสงเคราะห์บุตร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ซึ่งเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตร พ.ศ. 2561

สืบเนื่องจากการ C V D ส่งผลกระทบต่อสภาวะเศรษฐกิจ โดยเฉพาะครอบครัวที่มีเด็กเล็ก ทำให้รายได้ลดลงหรือไม่มีรายได้ เนื่องจากต้องหยุดงานหรือต้องออกจากงาน ในขณะที่รายจ่ายเกี่ยวกับเด็กแรกเกิดเป็นรายจ่ายที่จำเป็น ดังนั้น เพื่อเป็นการบรรเทาภาระของผู้ประกันตนให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน ครม.เห็นชอบร่างกฎกระทรวงดังกล่ าว โดยมีสาระสำคัญดังนี้

1. เพิ่มอัตราการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตรเหมาจ่าย จากเดิม 600 บาทต่อเดือนต่อบุตร 1 คน เพิ่มเป็น 800 บาทต่อเดือนต่อบุตร 1 คน มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.64 เป็นต้นไป

2. ผู้ที่มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตร ตามกฎกระทรวงฯ ฉบับเดิม (พ.ศ. 2561) จะยังคงได้รับสิทธิตามอัตราที่กำหนดใหม่ในกฎกระทรวงฉบับนี้ นับตั้งแต่วันที่กฎกระทรวงมีผลใช้บังคับ

นายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน เปิดเผยว่า ที่ประชุม ครม.ได้เห็นชอบให้ปรับเพิ่มอัตราเงินสงเคราะห์บุตร อายุ 1-6 ปี จากเดิมเดือนละ 600 บาท เพิ่มเป็น 800 บาท

นอกจากนี้ยังเห็นชอบให้ปรับเพิ่มเงินช่วยเหลือกรณีคลอดบุตรสำหรับผู้ประกันตนจากครั้งละ 13,000 บาท เป็น 15,000 บาท