หนุ่มใจหล่อ ยกรายได้ทั้งวันให้ยายแลกคำอวยพรปีใหม่

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวโซเชี ยลต่างติ ดตาม และต้องบอกว่าแม้จะมีสถานก ารณ์มากมายในสังคมไทย

แต่เราก็ยังไม่ สิ้นค นดีในสังคม เหมือนอย่าง นายเกรียงไกร ธาตวากร หรือ แอ๊ดดี้ ช ายหนุ่มวัย 41 ปี ที่หลายคนมักจะได้เห็นเรื่ องราวการตระเว นไปตามที่ต่างๆ

เพื่อตัดขนให้ สุนัขจรฟรีๆ ไม่เก็บค่าใช้จ่ายเลยแ ม้แ ต่บาทเดียว (อ่านเพิ่มเติม : หนุ่มไทยใจดี ตระ เวน “ตัดขนหมาให้ ฟ รี ชี้จะทำไ ปเรื่อยๆจนกว่าร่างกายไม่ไหว

นอกจากจะมีจิตอ าสาในการทำความดีเพื่อประโย ชน์ของสุนัขทุกตัวในสัง คมไ ทยแล้ว

ชา ยหนุ่มยังมี จิตเมตตาเอื้อเฟื้อเผื่อแ ผ่ ต่ อเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน โดยเขาได้เปิดเผยเ รื่องราวสุดอบอุ่นหัวใจ

หลั งจากที่ได้ ช่วยเหลือหญิ งชรารายหนึ่ง ด้วยเงินจากน้ำพั กน้ำแร งของเขาเอง

 

 

ในเฟซ บุ๊กข อง เ กรียงไกร ธาตวากร ได้เ ผ ย นา ทีที่เขากำลังคุ ยอยู่กับหญิงชราร ายหนึ่ง สวมเพี ยงเสื้อผ้าเก่าหมอง

ซึ่งช่างใจบุ ญรายนี้ สั งเกตเห็นคุณยายห ลังจากที่เขาเพิ่ง ไปรับจ้ างตัดขนสุนัข 2 ตัว และคิดว่าจะไปหากาแฟสั กแก้วมาดื่มให้หายเหนื่อย

 

 

แต่เมื่อเห็นคุณยาย เดินห ลังค่อมผ่านมา ตะโกนเรี ยกยายก็ไม่ได้ยิน ชายหนุ่มจึงตั ดสินใจขี่รถไปใกล้ๆ

ซึ่งยายก็ได้หั นมาเห็น และส อบถามก็ทรา บว่า คุณยายกำลั งจะเดินทางไ ปสถ านีรถไฟเพื่อก ลับบ้าน ที่ ไม่ยอมเรียกรถรับจ้างพ าไป เพราะมีเงินติ ด ตัวมาไม่พอ

 

 

ชายห นุ่มเห็น ดังนั้ นก็บอก ยายไปว่า  ขอพรปี ใหม่แลก กับเงิ นในตัวผม มีเท่ าไหร่ยกให้ย ายหมดเลย

ซึ่งคุณยายก็ซึ้งใจจ นน้ำตาคลอ ให้พรช่างหนุ่ม ใจบุญอยู่พักใหญ่ จนช่ างหนุ่มควักเงิน 500 บาท ซึ่งเป็นรายได้ ทั้งหม ดจากการทำงา นรับจ้างวันนี้ให้ยาย

ชายหนุ่มผู้ใจบุญยั งเผ ยอีกว่า แ ม้ว่าเขา จะไม่ได้ไปซื้ อกาแ ฟอย่างที่ตั้ งใจ แต่ก็สา มารถกลับไปช งดื่มที่บ้านแทนได้

โพ สต์ดังกล่าว

สังคมไทย ยังไงก็ยังมีคนดี