สั่งคุมเข้มหลัง พนง.ไทยยูเนี่ยนติด 1 ราย ปิดโรงงาน 2 สัปดาห์

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวเน็ตต่างให้ความสนใจกันเป็นจำนวนมาก มีรายงานว่าเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม นายธีรพงศ์ จันศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ CV-19 ทั้งนี้ จนถึงปัจจุบันเราได้รับรายงานยืนยันว่ามีพนักงานติ ดเพียง 1 รายจากพนักงานทั้งหมดของกลุ่มบริษัทที่มีการปฏิบัติงานในจังหวัดสมุทรสาคร ไทยยูเนี่ยนมีความพร้อมที่จะปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของทางหน่วยงานราชการว่าด้วยการตรวจสอบหาผู้ติด CV-19 ให้กับพนักงานของบริษัทฯ

ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2563 โรงงานทุกโรงในประเทศไทย ภายใต้บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ยังคงเปิดดำเนินการและเราได้วางแผนการดำเนินงานอย่างรอบคอบและรัดกุม เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ที่จะส่งผลกระทบต่อการผลิต อย่างไรก็ดี ในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัยที่อาจทำให้ต้องปิดโรงงานทุกโรงในจังหวัดสมุทรสาครเป็นเวลา 2 สัปดาห์ ทางบริษัทได้ประเมินว่าจะมีผลกระทบต่อรายได้ทั้งหมดของบริษัทน้อยกว่าร้อยละ 2 ของรายได้รวมต่อปี ซึ่งบริษัทได้เตรียมมาตรการเสริมเพื่อทดแทนกำลังการผลิตไว้แล้วหากเกิดเหตุสุดวิสัยดังกล่าวขึ้น

ไทยยูเนี่ยนขอความร่วมมืออย่างต่อเนื่องให้พนักงานปฏิบัติตามข้อแนะนำและแนวทางปฏิบัติด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยทั้งจากภาครัฐและบริษัทฯ ตั้งแต่ต้นปี บริษัทฯ มีมาตรการคัดกรองผู้ที่จะเข้ามาปฏิบัติงานที่โรงงาน ซึ่งครอบคลุมทั้งพนักงานบริษัทฯ และผู้ที่มาติดต่อ รวมถึงมาตรการและข้อปฏิบัติด้านความปลอดภัยต่างๆ เช่น หมั่นล้างมือบ่อยๆ ใช้แอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือ และเว้นระยะห่างทางสังคม

สุดท้าย บริษัทเชื่อว่าความร่วมมือคือหัวใจสำคัญของการฝ่ าวิ กฤ ตในครั้งนี้ บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จะเดินหน้าให้ความร่วมมือกับภาครัฐเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการยับยั้งการแพร่ในครั้งนี้