วันหยุดราชการ วันหยุดประจำภาคปี 64 รวม 8 วัน

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวโซเชียลต่างติดต ามและต้องบอกว่ า ปีหน้า เตรี ยมตัวเที่ยวกั นเต็มที่ เตรียมตัวกันให้พร้อม

ล่สาสุด เมื่อวันที่ 29 ธ.ค. ที่ผ่านม า น.ส.รัชด า ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรั ฐมนตรี กล่าวว่า ครม.อนุมัติวันหยุดร าชกา รเพิ่มเติม ปี 2564

ซึ่งเป็นการกำห นดให้เป็นวันห ยุดเฉพาะปี พ.ศ.2564 โดยไม่ถือเป็นวั ดห ยุดนักขั ตฤ กษ์ตามปกติ

 

และประก าศใช้กับห น่วยงานร าชก าร ส่วนภาคเอกชน สถาบัน การเงิน จะหยุดตามนี้หรือจะกำหน ดเป็นอย่างอื่ นก็ได้

สำหรับวันห ยุดประจำภาค ทดลอ งใช้เฉพาะปีนี้ โด ยมีรายละเอี ยดดังนี้

1.วันหยุดร าชกา รเพิ่ มเป็นกร ณี พิเศษ รวม 4 วัน

วันศุก ร์ที่ 12 ก.พ. 2564

วันจัน ทร์ที่ 12 เม.ย. 2564

วันอังคา รที่ 27 ก.พ.2564

วันศุกร์ ที่ 24 ก.ย. 2564

2 วันห ยุดราชก ารประ จำภ าค รวม 4 วัน

วันศุ กร์ที่ 26 มี.ค.2564 เป็นวันหยุดราชก ารประจำภ าคเหนือ (ประเพ ณีไหว้พระ ธา ตุประ จำปี)

วันจั นทร์ที่ 10 พ.ค. 2564 เป็นวันหยุดร าชก ารประจำ ภาคตะวันออกเ ฉียงเ หนือ (ประเพ ณี ง านบุญบั้งไ ฟ)

วันพุธที่ 6 ต.ค. 2564 เป็น วัน หยุ ดราชก ารประจำภ าคใต้ (ประเพ ณีสารทเดือนสิบ )

วันพฤหัสบ ดีที่ 21 ต.ค.2564 เป็นวันห ยุดราชการประจำภา คกลาง (เทศกาลออกพรรษา)

3.ให้เลื่ อนวันหยุดชดเ ชยวันปิยมหาร าช จากวันจันท ร์ที่ 25 ต.ค. 2564 เป็น วันศุกร์ที่ 22 ต.ค. 256