ราชกิจจานุเบกษา ประกาศฐานะการเงินไทย ขาดทุนสะสม กว่า 1.06 ล้านล้าน

สถานการณ์ปัจจุบันนี้สถานะทางการเงินไทยยังคงไม่สู้ดี โดยเมื่อวันที่ 24 ธ.ค. เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกระทรวงการคลังเรื่อง รายงานฐานะการเงินประจําสัปดาห์ของธนาคารแห่งประเทศไทยทุนสํารองเงินตรา และกิจการธนบัตรเพื่ออนุวัติตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย พุทธศักราช 2485 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้ประกาศรายงานฐานะการเงินประจําสัปดาห์ของธนาคารแห่งประเทศไทย ทุนสํารองเงินตรา และกิจการธนบัตร รวมจํานวน 4 สัปดาห์ ได้แก่

งว ดประจําสัปดาห์สิ้นสุด ณ วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม พ.ศ.2563 งว ดประจําสัปดาห์สิ้นสุด ณ วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2563 งว ดประจําสัปดาห์สิ้นสุด ณ วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2563 และงว ดประจําสัปดาห์สิ้นสุด ณ วันพฤหัสบดีที่ 3 กันย ายน พ.ศ. 2563 โดยพบว่าในช่วงเวลาดังกล่าว มียอดขาดทุนสะสมกว่า 1.06 ล้านล้านบาท

ราชกิจจานุเบกษา

ราชกิจจานุเบกษา

แนบท้ายประกาศนี้ประกาศ ณ วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2563 นายอรรถพล อรรถวรเดช รองผู้อํานวยการ รักษาราชการแทนผู้อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ราชกิจจานุเบกษา

ขอบคุณ ราชกิจจานุเบกษา