พ่อแม่ ผู้ปกครอง รีบเช็กสิทธิ์ รับเงินช่วยเหลือเด็กจากรัฐ 43,200 บาท ตลอดโครงการ

สำหรับพ่อแม่ ผู้ปกครอง ที่มีบุตรหลาน สามารถรับเงินช่วยเหลือเด็กของทางรัฐบาล โดยผู้ที่สามารถรับสิทธิ์ได้นั้น คือพ่อแม่ ผู้ปกครอง ที่มีเด็ก อายุ 0-6 ปี โดยกลุ่มนี้ กระทรวงพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) จัดให้อยู่ในกลุ่มเปราะบาง

สำหรับสิทธิช่วยเหลือเด็กนั้น สามารถขอรับรายได้อยู่ 2 ช่องทางคือ

-เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (พ่อแม่มีฐานะยากจน)

-เงินสงเคราะห์บุตร (พ่อแม่มีประกันสังคม)

ซึ่งทั้ง 2 โครงการ จะได้รับเงินช่วยเหลือ 600 บาท/เดือน จนกว่าเด็กจะมีอายุครบ 6 ปี (ไม่เกินคนละ 43,200 ตลอดโครงการ)

หากครอบครัวไหน ที่ลงรับทั้ง 2 ช่องทาง ก็จะได้รับรวมกันทั้งหมด 1,200 บาท/เดือน

หากครอบครัวใด มีลูก 4 คน จะต้องเอาสิทธิของพ่อ 3 คน และอีกคน ใช้สิทธิของแม่ ในการรับเงินนี้

***หากบุตรจากไป หรือยกบุตรให้คนอื่น ตามกฏหมาย / บุตรครบ 6 ปี จะหมดสิทธิ รับเงินต่อทันที

*** หรือประกันสังคมสิ้นสุดลง เงินนี้จะหมดสิทธิทันที

สถานที่ติดต่อ

-โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

เทศบาล

เขต

อบต

-โครงการเงินสงเคราะห์บุตร

ฝ่ายบุคคลประจำบริษัท

สำนักงานประกันสังคม

เกณฑ์พิจารณาเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

-เด็กต้องมีสัญชาติไทย

-พ่อหรือแม่ ต้องมีสัญชาติไทย

-เกิดหลัง 1 ตุลาคม 2558

-ครอบครัวมีฐานะยากจน

-ไม่ได้อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐ หรือเอกชน

-พ่อแม่ต้องมีรายได้ไม่เกิน 100,000 บาท/คน/ปี

เกณฑ์พิจารณาเงินสงเคราะห์บุตร (ประกันสังคม)

-เป็นบุตรที่ชอบด้วยกฏหมาย

-อายุ 0 – 6 ปี

-เหมาจ่ายรายเดือน 600 บาท

-รับสิทธิไม่เกิน 3 คน