ผู้ว่าฯระยอง เร่งตามหาผดส. รถทัวร์เชียงใหม่-ระยอง พบคนขับติดCV-19 รีบมารายงานตัว

ถือเป็นอีกข่าวที่ได้รับคว ามสนอกสนใจจ ากประช าชนจำนวนไม่น้อย เมื่ อวันที่ 31 ธ.ค. 2563 น ายชาญนะ เอี่ ยมแสง ผ วจ.ระยอง
แถล งข่าวความคืบหน้ า สถานก ารณ์ CV 19 ปร ะจำวันของ จ.ระยอง

นายชา ญนะ เอี่ยมแสง ผวจ.ระยอง กล่ าวว่า สำหรับสถ านการณ์ CV-19 ปร ะจำวัน โดยวันนี้มีผู้ติ ดเพิ่มขึ้น อีก 77 ราย รวมผู้ติดเ ชื้อทั้งหมด 279 ราย ถึงแก่ชีวิ ต 1 ราย
ในจำน วนนี้ มีบุคลากรทางการแพ ทย์ ติดด้ วย 1 ราย ส่วนแร งงานต่ างด้าว จำนวน 16 ราย ยังไม่สาม ารถระบุได้ว่าเป็นผู้ป่ วยของจังหวัดใด ระหว่าง จ.ชลบุรี และจ.ระยอง กำลังอยู่ระหว่ างการก ารตรวจสอบข้อมูลข อง ศบค.

ส าเหตุที่พบผู้ติดจำน วนมาก เนื่ องจากทางจังหวัดได้รั บรถพระราชท าน มาตรวจห าCV-19 เพิ่มขึ้น
จึ งทำให้วันนี้พบผู้ติ ดประจำวันม ากที่สุด ขณะนี้จำนว นเตียงรองรับผู้ป่ วยใกล้เต็มแล้ว ต้องเตรียมห าโรงพย
าบาลสน ามโดยเร็ว

นายช าญนะ กล่าวต่อว่า ท่านใดที่เกี่ยวข้องในกลุ่มเสี่ ยงให้รีบไปตรวจ สำหรับผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ ยงสูงไปตรวจแล้วไม่พบเ ชื้อ อย่าเพิ่งนิ่งนอนใจ
ควรกั กตัว 14 วันต่อเนื่อง หลีกเลี่ยงการสัมผัสคนอื่น เพื่อป้ องกันก รณีที่อาจรับเ ชื้อแต่ยังอยู่ในระหว่างการเพาะเ ชื้อ

นายช าญนะ กล่าวต่อว่า เรื่ องสำคัญคือ หนึ่งในผู้ติด ที่เป็นค นขับรถประจำทางนครชั ยแอร์ สาย เชียงใหม่-ระยอง หม ายเลขทะเบี ยน10-2337 ระยอง เลขข้า งร ถ 659-1 ตั้งแ ต่วันที่ 17-26 ธ.ค. 63
ให้รี บไปรายงานตัวกับกำนั นผู้ใหญ่บ้าน หรือสำนั กงานสาธารณะสุขจ.ระยอง รว มทั้งผู้โดยสารที่โด ยสารในรถทั วร์ ตามวันและเวล าดังกล่าว ให้ไปรายง านตัวด้วย

เบื้ องต้นได้มีเจ้าหน้าที่เจ้ าไปพ่นฆ่าเ ชื้อภายในสถานีเรียบร้ อยแล้ว รวมทั้งผู้สั มผัสใกล้ชิดม าตร วจแล้ว
จึงสาม ารถเดินทางได้ตามปกติ แต่ต้อ งทำตามขั้นตอ นกำหนดการคว บคุมโร ค

นายช าญนะ กล่าวอี กว่า ส่วนเรื่องก ารฉลองส่งท้ายปีเก่ าต้อนรับปีให ม่ ห้า มฉลองน อกบ้าน ให้ฉลองกั บครอบครั วภายในบ้ านเท่านั้น
โดยใ ห้เคาท์ดาวน์กั นในบ้าน หรื อชนแก้วอ อนไลน์ ส่วนเรื่องก ารเดินทาง เข้า-ออก จังหวัด ยังสาม ารถเดินทางเข้าอ อกได้ถ้าจำเป็น

สำหรับแ รงงานต่างด้ าว ระหว่างนี้มีการย กเว้นจะไม่ดำเ นินการด้านกฎหมาย ย กเว้นก ารเคลื่อนย้าย ถ้าใค รทำผิ ดจะมีบ ทลงโท ษอย่างหนั ก
ตามคำสั่ งกระทรวงมห าดไทย ส่วนร้านอ าหารสาม ารถนั่งทานในร้ านได้ แต่ต้องมีก ารเว้นระยะห่ าง แ ละห้ ามขายสุร าเด็ดข าด