บิ๊กตู่ บิ๊กป้อม เสี่ยหนู ติดโผ ผลงานสุดยอด เข้าตาประชาชน

เป็นอีกห นึ่งเรื่องราวที่ชาวโซฌชียลต่า งติดต ามและต้องบอกว่า ขอรับ ท่า นท่านทั้งห ลาย ป๊าดเข้าใ ห้

วันที่ 25 ธ.ค. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล กรร ณิกา ผู้อำนวยการสำ นักวิจัยซูเป อร์โพล (SUPER POLL)  นำเสนอผลสำรวจภา คสนาม

เรื่อง รั ฐมนตรี เด่น ปี 63 กรณีศึก ษาประชาชนทุกสาขาอ าชี พทั่วประเทศ

โดยด ำเ นินโคร งการ ทั้งการวิจั ยเชิงปริม าณ (Quantitative Research) และการวิจั ยเชิงคุณ ภาพ (Qualitative Research) จำน วน 1,206 ตัวอ ย่าง

ดำเนินโค รงการระหว่างวันที่ 20-24 ธันวาคม ที่ผ่า นมา

เมื่อถามถึง บุคคลในคณะรั ฐมนตรีที่เด่น ทำงานเข้าตาประชาชนมีผลงานน่าพอใจ ปี 2563 ที่ผ่านมา

พบว่า ผู้ที่ได้รับเสียงสนับสนุนมากที่สุดจากประชาชนร้อยละ 29.4 ได้แก่

พล.อ.ประยุทธ์ จัน ทร์โอชา นายกรั ฐมนต รี เด่นด้านความเ ป็นผู้นำ แก้ปัญหาหนั กๆ ของประเทศ เป็นค นดี ไม่มีเ รื่องเสื่ อมเสี ยทุจริตคอรัปชั่น กล้าตัด สิน ใจ ทำบ้านเมือ งเจริ ญ

ถนนหนทางเกิดขึ้นจำนวนมาก รถไฟฟ้าหลายสาย แก้วิกฤต C V-1 9 รอบแรก โครงการคนละครึ่ง กระตุ้นเศรษฐกิจ เป็นต้น

รองลงมาคือ ร้อยละ 24.9 ได้แก่ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรั ฐมนตรี และรั ฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เด่น

ด้านแก้ปัญหาC V-1 9 บริ หารจัดการที มงานบุคลากรการแพทย์ ทำตามนโยบายที่หาเสี ยงไว้เช่น ปลดล็อคกั ญช า

ผ ลักดันรั กษ าโร คม ะเร็ งได้ทุกโรงพยาบาล เพิ่มสิทธิรักษาทุกโรคแท้จริง กล้าคิดกล้าทำ กล้าพูด มีจิตใจดี ช่วยเหลือชี วิ ตผู้อื่น เป็น ต้น

ถัดมาคือ ร้อยละ 23.5 ได้แ ก่ นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รั ฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศ รษฐกิจและสังคม (ดี อีเ อส)

เด่น การพัฒนาระบบดิจิทัลแก้วิก ฤตC V- 1 9โครงการไทยชนะ คัดกรองเกาะติ ดสถ านก ารณ์ C V-1 9

นโยบายประชาชนเข้าถึงระบบ 5G แก้ปั ญหาอาชญากรรมอ อนไลน์ พนันออนไลน์

จัดการขบวนการล่วงละเ มิดสถาบันหลักของชาติ

การควบรวมกิจการบริการระบบสื่ อสารของรั ฐสนับสนุนโครงการค นละครึ่ง

โครงการนำส ายไฟและสายสื่ อสารลงใต้ดิน และอื่นๆ

ร้อยละ 22.6 ได้แก่ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรั ฐมนตรี เด่น ด้านการจัดการความวุ่นวายข องบ้านเมือง

แก้ปัญหาขัดแ ย้งทางการเมือง ความเ ดือดร้ อนห นี้สินนอกระ บบ ปัญหาที่ทำกินของชาวบ้าน และอื่นๆ เป็นต้น ร้อยละ 22.6 เช่นกัน

ได้แก่ นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เด่น เรื่องอนุรักษ์สัตว์ป่า สัตว์ทะเล

จัดการขบ วนการทำผิ ดก ฎหม ายทำลายทรัพยากรธ รรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สานต่อให้ประชาชนอยู่กับป่าเพื่อเศ รษฐกิจฐานราก และอื่นๆ

นอกจากนี้ ร้อยละ 22.3 ได้แก่ นายจุรินทร์ ลักษ ณวิศิษฎ์ รองนายกรั ฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

เด่น การช่วยเหลือประกั นราคาพืชผลการเกษตร ส่งเส ริมธุรกิจส่งออก ลดราคาสินค้า และอื่นๆ

และร้อยละ 21.8 ได้แก่ นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รั ฐมนต รีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เด่น

ผลงานต่างๆ เช่น แก้ปัญห าภัยแล้ง ต่อยอดโครงการพ ระราชดำริดูแลช่ วยเหลือเ กษตรกร

ช่วยเหลือราคากุ้ง ช่วยเกษตรกรช่วงCV-19 เป็นต้น

ในข ณะที่ ร้อยละ 25.2 ได้แก่ อื่น ๆ เช่น พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐ มนตรีว่าการกร ะทรว งมหาดไทย นายณัฏฐ พล ทีปสุวรรณ รั ฐมน ตรีว่าการกระท รวงศึก ษาธิ การ และอื่นๆ เป็นต้ น

ที่น่าส นใจคือ แนวโน้ มจุดยืน การเมื องของประช าชนในเรื่องสนับสนุนรั ฐบาล ไม่ส นับสนุนรั ฐบาล และกลุ่มพ ลังเงี ยบ

ห รือกลุ่มไม่สน ใจอะไ รเลย (พวก ignorance) เปลี่ย นแปลงขึ้ นลงตลอดในช่ว งปี 2563 ที่ผ่านมา

พบว่า ล่าสุด ฐ านสนับสนุนของประชาช นต่อรั ฐบ าลเพิ่มสูงขึ้นจากร้อยละ 33.9 ในเดือนกันย ายน มาอยู่ที่ร้อยละ 35.7 ในเดือนธันว าคม

อย่างไรก็ตาม ฐา นไม่สนับสนุนรั ฐบาลก็เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 29.7 ในเดือนกันย ายนมาอยู่ที่ร้ อยละ 31.4 แต่

กลุ่มพลังเงีย บห รือกลุ่มไม่สนใจอ ะไรเลย ลดลงเล็กน้ อยจากร้อ ยละ 36.5 มาอ ยู่ที่ร้อยละ 32.9 ในก ารสำร วจครั้งนี้


ผู้ช่วยศ าสตราจ ารย์ ดร.นพดล กล่าวว่า จะเป็นใครไปไม่ได้ในคณะรั ฐมนตรีที่ประชาชนระบุว่า

เด่น มีความเป็ นผู้นำทำง านเข้าต าประชาชนแก้ปัญหาวิ กฤตต่าง ๆ ของปร ะเทศตลอดปี 2563

ที่ผ่านมาคือ พล.อ.ปร ะยุทธ์ จัน ทร์โอชา นายกรั ฐมนตรี และคณะรั ฐมนต รีคนอื่น ๆ ก็ได้ค่ าร้อย ละลดหลั่ นกันลงมาไม่ค่อ ยแตกต่า งกัน

แต่ที่น่าพิจ ารณาคือสถานก ารณ์วิ กฤ ตของประเทศทั้งเรื่อง C V-19 และ คว ามขัดแย้ งของคนในช าติ และความเดื อดร้อนของประชาชนในด้านต่างๆ

ทำให้ เกิดความโด ดเด่นในตัวบุคคลที่น่าจั บตามองในคณะรั ฐมนตรีคือ นายอนุทิน ชาญวี รกูล นายพุทธิพงษ์ ปุณ ณกันต์

แ ละ แม้ แต่ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุว รรณ ที่หลา ยคนคาดว่าต กเป็นเป้ า

ซึ่งกลับพบว่ามีหลายอย่างที่ประชาช นจำนวนไม่น้อยเห็น ว่าเด่นมีผ ลงานแ ก้ความขั ดแย้งขอ งคนในชาติ

ลดความเดือดร้อนเรื่ องหนี้สิ นนอกระบบแล ะปัญห าที่ทำกิน เป็นต้น

ทั้งนี้ ที่น่า พิ จารณ าอีกจุดหนึ่งคือ จุดยื น ทาง การเมืองของ ประชาชนต่ อรั ฐบาล

ทั้งสามกลุ่มคือ กลุ่มสนับสนุนรัฐบาล กลุ่มไม่สนับสนุนรัฐบาล และ กลุ่มพลังเงียบหรือกลุ่มไม่สนใจอะไรเลย

ที่มีการเปลี่ยนแปลงแน วโน้มในช่วง หลังไม่ มีม็อบ

โดยพ บว่า กลุ่มสนับสนุนรั ฐบาลเพิ่มขึ้น กลุ่มไม่สนับสนุนรั ฐบ าลก็เพิ่มขึ้น

แต่กลุ่มพลังเงีย บหรือกลุ่มค นไม่สนใจอะไรเลย ลดลง แต่ทั้งส ามกลุ่มกำลังมี พลัง เท่าๆ กัน คือปร ะมาณห นึ่งในสาม

จึงเป็นส ถานก ารณ์ที่ท้าท ายความส ามารถของน าย กรั ฐมนตรีและรัฐบาล

รวมถึง ส่วนรา ชการที่ต้องร่วมป ฏิบัติภารกิจทำหน้าที่ขับเคลื่อนไปกั บประชาชนนำพาประเท ศชาติให้ผ่ านพ้ นวิกฤ ตต่างๆ

ซึ่งร วมทั้ง C V-19 รอบใ หม่และความเดือดร้ อนทุกข์ยากของประชาชนทั่วประเท ศในเวลานี้