น้องแอลลี่ โตเป็นสาวแล้ว เก่งเหมือน พ่ออ่ำ อัมรินทร์

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวืที่ชาวโซเชี ยล ต่างติ ดตาม ต้อง บอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งท ายาทคนบันเทิงที่ม ากความส ามารถมาก ๆ คนหนึ่งเลย

สำห รับ  น้อ งแอลลี่ ลู กส าวสุ  ดที่รัก ของ อ่ำ อัมรินทร์” และอดีตภรรย า จอย อัจฉรีย า

โดยล่ าสุด  น้องแอ ลลี่ ได้มีโอก าสไปโชว์เสี ยงร้อง คู่กับนั กร้อง มื อ อาชีพอย่าง ตู่ ภ พธร

โดยผ่ านราย การ ร้องข้ ามกำแพง The Wall Song ซึ่ งเรียกได้ว่ าสร้างความฮื  อฮาให้กั บโลกออน ไล น์เ ป็นอย่างมาก

 

โดยในทีแ รกแข กรับเ ชิญไม่ทราบ ว่า ใคร จะ มาร้ องเ พลง คู่กั บหนุ่มตู่ ซึ่ ง น้องแอลลี่ ไ ด้ปราก ฏตัวในผ้ าคลุมที่ปิดทั้งมิ ดทั้งตัว

 

และทั นทีที่ น้อ งแอลลี่ ได้อ้าป ากร้องอ อกมา ก็ทำเ อาแ ขกรับเชิ ญในรายการส่งเ สียงฮือฮากันไปตาม ๆ

กัน พ ร้อมกับเ ดากันไปต่าง ๆ น า นาว่าเจ้ าของเสี ยงเพราะ ๆ นี้เป็นของใ ครกัน

และทั นทีที่ น้อ งแอลลี่ เปิดผ้ าคลุม ออ ก มาก็ทำเอาว้าวกันทั้งร ายการ

โดยเฉ พาะ หนุ่มปอ อร รณพ ที่ออกอาก ารตื่นเต้นเกินหน้ าเกินตา เนื่องจากเจ้าตัวปลื้ มน้องเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว

 

 

 

ซึ่งหลังจากที่คลิ ปวิดีโอดั งกล่าวได้ ออกไป ก็มีชา วเน็ตจำนวนมาก เ ข้าไปชื่นชมในน้ำเสี ยงของน้องแอลลี่

ทั้งเสียงใส แถมสำเนี ยงดีมาก ชาวเน็ตหลา ยท่านบอกว่าฟังวนไ ม่ต่ำกว่า 10 รอบ

เพราะหลงรักเสี ยงของน้องแอลลี่ สมกับที่ไปฝึ กฝนทั้งร้องแล ะเต้นอ ย่างหนักถึงประเทศเกาห ลี เพื่อเดบิวต์เป็นไอดอลนั กร้อง

 

 

 

 

ชมคลิป