นายกฯ ใจดี บอก ข้อดีของชุดนักเรียน

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวโซล เชียล ต่าง ออกควสามคิดเห็ น แล ะ ตามกัน มากในเวลานี้ ต้องบอกว่า ชุดนักเรียน เป็นสิ่งที่แยกระหว่าง นักเรียน กับ เด็กที่ไม่เรียน  ซึ่งล่าสุด เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 1 ธ.ค.63 ที่ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล พ ล.อ.ประยุ ทธ์ จันทร์โอชา นายกรั ฐ มนตรี และ รมว.กลาโหม เป็นประธานการประชุม ครม. โดยก่อนเข้าประชุม พ ล.อ.ประยุ ทธ์ ร่วมพูดคุยกับเด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลสามเสน โรงเรียนพญาไทและนักศึกษาจากมหาวิทย าลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ในโครงการพัฒนาสื่อเสมือนจริง (A R) เพื่อการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และโครงการพัฒนานวัตกรรม  สื่ อเสริมสร้างการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย การอ่าน การเขียน เรียนประวัติศาสตร์ผ่านการสื่อสารร่วมสมัย

โดยใช้เทคโนโลยีประยุกต์เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอน ให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษา เกิดความสุข ความสนุก ในการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์ผ่านสื่อเสมือนจริง (A R)

ซึ่งนายกรัฐมนตรีย้ำถึงความสำคัญของการศึกษาประวัติศาสตร์ว่า เป็นการถ่ายทอดให้แก่เยาวชนรุ่นใหม่ ได้เรียนรู้ประวัติความเป็นมาของประเทศชาติ เกิดความรักและความกตัญญูต่อประเทศชาติ สร้างความเป็นปึกแผ่นของประเทศเพราะเยาวชนคืออนาคตสำคัญของชาติ

ในตอนท้าย พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวถึงเครื่องแบบนักเรียนว่า เครื่องแบบนักเรียนมีวัตถุประสงค์หลายประการ ส่วนหนึ่ง คือ เครื่องแบบนักเรียนยังช่วยน้องๆนักเรียน ทำให้เป็นที่สังเกตได้ง่าย หากเกิดเห ตุอันตร ายในที่สาธารณะ นอกจากนี้ ยังสิ้นเปลืองน้อยกว่าการแต่งชุดไปรเวทที่อาจจะต้องมีหลายชุดด้วย