ตะลึงทั่วประเทศ เอ็มมี่ แม็กซิม โพสต์ พ่อของลูก คือน้องเสือ

เป้นอีหนึ่งเรื่ องราวที่ช าวโซเชียลต่ างติดต ามและ ต้องบ อกว่า บันเ ทิงเลย แ บบฟ้าแ ลบ

วันที่ 30 ธั นวาคม 2563 เพ จที่ใช้ชื่ อว่าคุยแซ่ บSHOW ได้โพสต์ข้อความที่ทำเอ า หลายคนถึงกับง งหนักม าก โดยได้ระบุว่า

เอ๊ ะอ๊ะ อะไ รนะ ยังไงนะ

เมื่อ เอ็มมี่ อมลว รรณ โพสต์รูปกั บครอบครัว เสก โลโซ พร้อ มแค ปชั่นชวนสงสัย เอมมี่ก็รักเสือ เห มือนที่พ่อกับแม่รักคะ

ล่าสุดชีเอ็ มมี่ก็ทำเอาชาวเน็ ต ง งเป็นไ ก่ตาแตกอีกครั้ง เมื่อโพ สต์ภาพ พร้อมค รอบครัว เสก โลโซ ผ่า นไอจีส่วนตัว

พร้อมข้อค วามสุดกำกวม ขอ บพระคุณพ่ อแม่กับที่มั่นใจในตั วหนูนะคะ สัญญาจะทำหน้ าที่ให้ดีที่สุด

เอ็ มมี่ก้รักเ สือ เหมื อนที่พ่อกับแ ม่รักคะ

พวกเ รารักค รอบครั วloso

เอ็ มมี่แม็ กซิม

ทำเอาแฟนค ลับต่างสงสัยและค อมเมนท์ค าดเดาไปต่า งๆนาๆว่า น้อ งเสือ ลูกชา ยสุดหล่อของ เ สก โลโซ มีควา มสัมพัน ธ์ยังไงกั นแน่กับชีเ อ็มมี่

โพ สต์ดังกล่ าว

โพ สต์ดังกล่ าว

โ พสต์ดังก ล่าว

คว ามคิดเห็ นชาวโซเชี ยล

จากนั้นก็ได้มีชาวโซเชี ยล เข้ามาคอ มเม้ นท์ว่า สรุปเอ็มมี่แฟนเ สือ ลู กคือลู กเสือ ยินดีด้วยค่ะ คุณเอ็ มมี่น่ารัก

แต่อย่ างไรก็ตามคงต้ องรอให้ออ กมาชี้แจงอีกค รั้งนึงนั่ นเองจ้า

ขอบคุณ คุย แซ่บSHOW ,mmyamalawan