ดิว อริสรา แฮปปี้ ควงแฟนใหม่ ปล่อยช็อตหวาน โชว์นั่งตัก เตรียมเคานต์ดาวน์ภูเก็ต

เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวบันเทิงที่สร้างความฮือฮาเป็นอย่างมาก เมื่อดิว อริสรา คว งแฟนหนุ่ม – หลังเปิ ดตัวแฟ นหนุ่มคนใหม่ สวมเสื้ อคู่ฉลอ งดินเนอร์ต้อนรับคริ สมาสต์อี ฟสุดโรแมนติก

ทั้ งคู่ก็ถูกจับตามองคว ามสัมพันธ์เป็ นพิเศษ จนกระทั่ งเมื่อเร็วๆนี้ ได้คว งคู่ไปเค านต์ดา วน์ด้วยกันที่ภูเก็ต

สำหรั บนักแสด งสาวแซ่ บ ดิว อริสรา ทองบริสุทธิ์ เผ ยรูปภาพสุดหว านกับหนุ่มหว านใจนั กธุรกิจ พร้อมกั บแ ก๊งเพื่ อนๆ

ในขณะขึ้นเครื่ องบินส่ วนตัวไปยังภูเก็ ตกับทริ ปเคานต์ดาวน์ที่ตั้ งใจว างแพลนม าพักผ่อนในช่วงสิ้นปี

ปีนี้ เรี ยกว่า ไม่มีเห งา เมื่อสาว ดิว ปล่อยช็อ ตหวานกับแ ฟนหนุ่ม จนกร ะทั่งเพื่อนๆ รี บถ่ายรูปเก็บภาพโ มเมนต์น่ ารักๆของทั้งคู่ไว้

และได้โพสต์ผ่ านไอจีสตอรี่ สำหรั บโมเมนต์นั่ งตัก สวีต ที่เขี ยนข้อคว ามกล่ าวไว้ว่า “She always forced me to do things”