ชัดเจน ศบค.สั่งห้ามมั่วสุมทั่วประเทศ เริ่มแล้ว 30 ธันวา

ถือเป็นอีกข่าวที่ได้รับความสนอกสนใจจากประชาชนจำนวนไม่น้อย โดยวันนี้(30 ธ.ค.) นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค. รายงานสถานการณ์ CV-19 ในประเทศไทย ว่า

วันนี้พบผู้ติดรายใหม่ 250 ราย เป็นการติดในประเทศ 241 ราย ผู้ติดแรงงานต่างด้าว 2 ราย ผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ และเข้าสถานกักกันโร ค (Quarantine) 8 ราย และที่ไม่เข้าสถานกักกัน 1 ราย จาก รวมสะสม 6,690 ราย

แบ่งเป็น การติดในประเทศ 4,688 ราย กลุ่มแรงงานต่างด้าว 1,383 ราย รักษาหายแล้ว 4,212 ราย ยังอยู่ในโรงพย าบาล 2,417 ราย

นพ.ทวีศิลป์ กล่ าวอีกว่า เพื่อป้องกันการแพร่ CV-19 ยังมีการออกประกาศหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิ นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคง มีผลตั้งแต่วันที่ 30 ธ.ค2563 ได้แก่

1.ห้ามมั่วสุมในลักษณะที่เสี่ยงต่อการแพร่ CV-19 หรือการกระทำอันเป็นการฉว ยโอกาสซ้ำเติมความเดือดร้อนของประชาชน หรือการก ลั่นแกล้ งเพื่อแพร่ CV-19 ณ ที่ใดๆ ทั่วราชอาณาจักร

2. ห้ามการชุมนุม หรือการทำกิจกรรม ในพื้นที่ควบคุมสูงสุด หรือพื้นที่ควบคุม เว้นกิจกรรมภายในครอบครัว ในเคหสถานของตนเองหรือกิจกรรมทางราชการ

3. การชุมนุม หรือการทำกิจกรรม ในพื้นที่เฝ้าระวังสูงสุด หรือพื้นที่เฝ้าระวังต้องขออนุญาตต่อผู้ว่าฯ ก่อน เว้นกิจกรรมภายในครอบครัว ในเคหสถานของตนเองหรือกิจกรรมทางราชการ

ถือเป็นมาตรการที่ประชาชนชาวไทยต้องร่วมมือร่วมใจกัน เพื่อผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปอย่างรวดเร็ว