จุดพลุชุดใหญ่ฉลองให้ลูกชาย หลังผลสอบออกมา 7/100 คะแนน

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวโซเชียลต่างติ ดตามและต้ องบ อกว่า อยากให้ลูกเรียนเก่งขึ้น ทำตามก็ได้นะ

พ่อแม่หลายคนมักคาดหวั งเรื่องของผลการเรี ยนของลู ก ๆ เสมอ และเรื่องนี้มั กจะก ลายมาเป็นแรงกดดันให้เด็ก ๆ

หากเรีย นไม่ดีอยู่แล้วก็ ยิ่ ง ทำให้แย่ไปใหญ่ ในทางกลั บกันของคุณ พ่อช าวจีนรายนี้ แกกลั บดีใจมาก ๆ กับค ะแนนสอ บของลูกชา ยที่ได้ออกม าแค่ 7 คะแนน

เหตุกา รณ์นี้เกิ ดขึ้นเมื่อช่ วงปี 2018 คุณพ่อช าวจีนนามว่า Chow ผู้ทำงา นอยู่ในอุตสาหกร รมปูนซีเมนต์

กล่ าวว่าเขาภูมิใจมา ก ๆ กับการที่ลูกช ายสอ บได้ 7/100 คะแนน ถือว่ าเป็นคว ามสำเร็จอันยิ่งใหญ่

เพราะต ลอดช่วงเว ลาที่ผ่านมา ลูกชายมักจะสอ บต กได้ 0 คะแ นนมาตลอด

ผู้เป็นพ่ อจึงตั ดสินใจมอ บรางวั ลให้ กับเจ้าลูกชาย ด้วยก ารจัดพ ลุชุดใหญ่มูลค่ารวม 1,000 หยวน (4,600 บาท) ขนก ลับมาที่ บ้าน

จัดวางแ ละจุดให้ลูกช ายได้ดู เพื่อเป็นเว ลากว่า 10 นาที เฉลิ มฉ ลองกับ 7 คะแนน ที่ได้มา

ด้านเพื่อนบ้านใกล้เคียงต่างส งสั ยว่าจุดพลุเนื่องในโอกาสอ ะไร คุณพ่ อ Chow ก็ต อบไปต ามตรงว่า

ฉลองให้กับลูกช ายสอ บได้ 7 คะแนน แ ละอัดค ลิปวิ ดีโอลงในโลกโซเชียลอีกต่างหาก

และจากก ารที่ Chow จุดพ ลุฉลอ งให้ลู กชาย ทำให้ ลู กมี กำลังใจในการเรี ยนมากขึ้น จนส ามารถส อบได้ 57 คะแน นในครั้งต่อมา

นับว่าเป็นกา รให้กำ ลั งใจและลงทุ นที่คุ้มค่าสำหรับคุ ณพ่ อ Chow จริง ๆ แม้จะเป็นค ะแ น นที่ น้อย แต่ช่วยให้ลูกพัฒนาก ารเรียนได้