การคลังฯ โอนเงินช่วยเหลือเข้าบัญชีแล้ว 4.69 ล้านครัวเรือน

มีประชาชนให้ความสนใจไม่น้อย กรณี เงินช่วยเหลือชาวนา และ เงินประกันรายได้เกษตรกร การส่งมอบเงินตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว และโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว เงินช่วยเหลือชาวนา เงินไร่ละ 1,000 บ าท ปีการผลิต 2564/65

นายอาคม เติมพิทย าไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และประธานกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) นายกษาปณ์ เงินรวง รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) พร้อมด้วยผู้บริหารและผู้แทนจากส่วนงานต่าง ๆ เข้าร่วมกิจกรรม ในพื้นที่อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด วานนี้

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และประธานกรรมการ ธ.ก.ส. ระบุว่า เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2564 เห็นชอบให้ ธ.ก.ส. ดำเนินการจ่ายเงินตามมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร วงเงินรวมกว่า 160,000 ล้านบ าท โดยมีเป้าหมายช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว 4.69 ล้านครัวเรือน

1. โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2564/65 ใช้งบประมาณ 74,569 ล้านบ าท เป้าหมายเกษตรกร 4.69 ล้านครัวเรือน โดย ธ.ก.ส. ได้โอนเงินเข้าบัญชีของเกษตรกรโดยตรงตามข้อมูลที่ได้รับจากกรมส่งเสริมการเกษตร และผ่านการประชุมของคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กล างอ้างอิงฯ รอบที่ 3 – 7 ในช่วงระหว่างวันที่ 9 – 13 ธันวาคม 2564 รวมทั้งสิ้น 3.58 ล้านครัวเรือน เป็นเงินจำนวนกว่า 64,000 ล้านบ าท

2. โครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2564/65 ใช้งบประมาณ 53,871.84 ล้านบ าท จ่ายเงินสนับสนุนให้เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2564/65 รอบที่ 1 กับกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ในอัตราไร่ละ 1,000 บ าท สูงสุดไม่เกิน 20 ไร่ หรือไม่เกิน 20,000 บ าทต่อครัวเรือน เป้าหมายเกษตรกรจำนวน 4.69 ล้านครัวเรือน โดยจะเริ่มโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรในวันที่ 13 – 17 ธันวาคม 2564 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ จะเริ่มโอนวันที่ 14-17 ธันวาคม 2564 โดยมีเกษตรกรได้รับเงินจำนวน 4,452,805 ครัวเรือน เป็นเงิน 51,988 ล้านบ าท

ทั้งนี้ เกษตรกรตรวจสอบ ธ.ก.ส. โอน เงินประกันราคาข้าว และเงินช่วยเหลือชาวนา เงินไร่ละ 1,000 บ าท ปีการผลิต 2564/65 อย่างต่อเนื่อง มีความคึกคักทั่วประเทศ บางรายจะเอาเงินไปใช้หนี้ค่าเก็บเกี่ยว และนำไปใช้จ่ายในครัวเรือน

ขณะที่ตรวจสอบเงินประกันรายได้เกษตรกร และเงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1,000 บ าท เข้าสู่เว็บไซต์ chongkho . inbaac . c om กรอกเลขประจำตัวประชาชน เพื่อใช้ในการเช็คเงินเกษตรกร การเช็คเงินเกษตรกร 2564 สามารถทราบผลได้ทันที หลังจากกรอกเลขบัตรประชาชน โดยจะมีรายละเอียดของบัญชี จำนวนเงิน และโครงการของเงินช่วยเหลือที่ได้รับ

ด้านกำหนดการโอนเงินของธนาคารสาขาต่างๆมีดังนี้

สำหรับชาวนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือภาคอีสาน และภาคเหนือ ซึ่งเป็นกลุ่มใหญ่จะเริ่มโอนในวันที่ 14 – 17 ธันวาคม 2564 โดยมีเกษตรกรได้รับเงินจำนวน 4,452,805 ครัวเรือน เป็นเงิน 51,988 ล้านบ าท

สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี โพสต์ข่าวดี ถึงชาวนา จังหวัดอุบลราชธานี มีเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่มีสิทธิได้รับเงินตามโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2564/2565 โดยมีกำหนดการโอนเงิน ระหว่างวันที่ 14-17 ธันวาคม 2564จำนวน 289,955 ราย เป็นเงิน 3,655,566,009.50 บ าท

ธกส.สาขาล านกระบือ จ.กำแพงเพชร แจ้งวันโอนเงินโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2564/65 ครั้งที่ 1 วันที่ 15-17 ธันวาคม 2564

สำหรับ สำนักงาน ธกส. จังหวัดนครสวรรค์ แจ้งว่า ธ.ก.ส.จะโอนให้ในวันนี้ (14 ธ.ค.64)

สำนักงาน ธกส.จังหวัดบุรีรัมย์ โพสต์ประกาศ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร แจ้งข้อมูลการโอนเงินตามโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2564/65 ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 14-17 ธ.ค. 2564 ลูกค้าที่มาใช้บริการสาขาของ ธ.ก.ส. ในวันดังกล่ าวอาจไม่ได้รับความสะดวกสบาย ธนาคาร กราบขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย

อย่างไรก็ตาม เงินช่วยเหลือชาวนา และ เงินประกันรายได้เกษตรกร โอนเข้าบัญชีแล้ว รีบเช็กเลย