3 นโยบาย แบงก์ชาติ ช่วย หนี้ที่จ่ายไ ม่ไหว

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวโลกอินเตอร์เน็ตเมืองไทยและคนทั้งประเทศต่างติดตาม บอกด้เลยว่า ไช  โย  สำหรับใครที่เป็นหนี้แล้วผิดนัดชำระฟังทางนี้ ล่าสุด นางธัญญนิตย์ นิยมการ ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายกำกับสถาบันการเงิน 2 ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า ธปท. มีการออกประกาศกำหนดหลักเกณฑ์เรื่องการคิดดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้และการตั ดชำระหนี้ เพื่อช่วยลดภาระหนี้แก่ประชาชน มีทั้งหมด 3 เรื่องด้วยกัน ดังนี้

1. การคิดดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้บนฐานของเงิ นต้นที่ผิดนัดจริงเท่านั้น ไม่รวมส่วนของเงิ นต้นค่างวดในอนาคตที่ยังไ ม่ถึงกำหนดชำระ ต่างจากของเดิมคือ หากมีการผิ ดชำระหนี้เพียงงวดเดียว ผู้ให้บริการสามารถคิดดอกเบี้ยได้จากเงิ นต้นคงค้างทั้งหมด ทำให้มูลค่าดอกเบี้ยผิ ดนัดสูงมา

ภาพจาก ธนาคารแห่งประเทศไทย

2. การกำหนดอัตราดอกเบี้ยผิ ดนัดชำระหนี้ ที่อัตราดอกเบี้ยตามสัญญาบวกไ ม่เกิน 3 เปอร์เซ็น กล่าวคือ ถ้าอัตราดอกเบี้ยตามสัญญาคือ 8 เปอร์เซ็น ผู้ให้บริการทางการเงิ นจะกำหนดอัตราดอกเบี้ยผิ ดนัดชำระได้ไ ม่เกิน 11เปอร์เซ็น โดยต้องคำนึงถึงประวัติการชำระหนี้ที่ผ่านมาด้วย จากเดิมนั้นจะมีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยสูงสุดที่ 15 เปอร์เซ็น18เปอร์เซ็นหรือ 22 เปอร์เซ็น

3. การกำหนดลำดับการตั ดชำระหนี้โดยให้ ตัดค่างวดที่ค้างชำระนานที่สุดเป็นลำดับแรก เพื่อให้ลู กหนี้ทราบลำดับการตั ดหนี้ที่ชัดเจน และช่วยลดเงิ นต้นได้มากขึ้น สามารถอ่านรายละเอียดได้ที่นี่ ภาพจาก ธนาคารแห่งประเทศไทย สำหรับกฎดังกล่าวนั้นจะเริ่มบังคับใช้ในวันที่ 1 เมษายน 2564 อย่ างไรก็ดี การผิ ดนัดชำระหนี้ที่เกิ ดขึ้นก่อนวันที่ 1 เมษายน 2564

ผู้ให้บริการทางการเงิ นสามารถนำหลักการตามประกาศฉบับใหม่มาใช้พิจารณายกเว้นหรือผ่อนปรนดอกเบี้ยผิ ดนัดชำระหนี้ให้แก่ลู กหนี้ตามสมควร ส่วนประเด็นการ ยกเว้นเรื่องลำดับการตั ดหนี้ จะเริ่มในวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ซึ่งถือว่าแตกต่างจากนโยบายอื่น ๆ

ขอบคุณข้อมูลจาก ธนาคารแห่งประเทศไทย