ใช้แล้ว ใบสั่งแบบใหม่ ติดหน้ารถ 6 พ.ย นี้

เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ในโลกอินเตอร์เน็ต และคนทั้งประเทศต่างติดตาม และต้องขอบอกว่า  จะทำออกมาเพื่อ ล่าสุด ประกาศส ำนักงานตำ วจแห่งชาติ ออกโดย พ ล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำร วจแห่งชาติ(ผ บ.ต ร.) ความว่า ประกาศสำนักงานตำ ร วจแห่งชาติ เรื่องกำหนดแบบใบสั่งเจ้าพนักงานจราจร พ.ศ.2563 โดยที่พระร าชบัญญั ติจราจรทางบก พ.ศ.2522 กำหนดให้แบบ ใบสั่ง เจ้าพนักงานจร าจร ต้องเป็นไปตามที่ผู้บัญชาการตำร วจแห่งชาติประก าศกำหนด ทั้ง นี้โดยได้เริ่มบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ซึ่ง ใบสั่ง รูปแบบใหม่ที่สามารถจ่ายค่าปรับผ่านธนาคาร และสถานีตำร วจได

บั งคั บใช้แล้ว 1พ.ย. ใบสั่งแบบใหม่ ติดหน้ารถ ส่งไปรษณีย์ จ่ายค่าปรั บผ่านธนาคาร โรงพั กได้

แบบ ใบสั่ง เจ้าพนักง านจราจ รมี 2 แบบ คือ

1. แบบใบสั่งเจ้าพนักงานจร าจร สำหรับให้กับผู้ขับขี่ ติด ผูก หรือแสดงไว้ที่รถ มีขนาดกว้าง 14.5 เซนติเมตร ยาว 27 เซนติเมตร มีชุดละ 4 แผ่น มีสีและวัตถุประสงค์สำหรับการใช้งาน ดังนี้ แผ่นที่หนึ่ง เป็นสีขาว ใช้สำหรับให้กับผู้ขับขี่ ติด ผูก หรือแสดงไว้ที่รถ แผ่นที่สอง เป็นสีเหลือง ใช้สำหรับส่งให้หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่เปรียบเทียบปรับ คด ีจราจรเพื่อทำการบันทึกข้อมูลใบสั่งในเครื่องคอมพิวเตอร์ของระบบสารสนเทศกลางที่เชื่อมโยงข้อมูล ของสำนักงานตำ ร วจแห่งชาติ แผ่นที่สาม เป็นสีชมพู ใช้สำหรับมอบให้พนักงานส อบส วน แผ่นที่สี่ เป็นสีฟ้า ใช้สำหรับเป็นสำเนาคู่ฉบับเก็บไว้เป็นห ลักฐ านสำหรับผู้ออกใบสั่ ง

2.แบบ ใบสั่ ง เจ้าพนักงานจราจรสำหรับส่งทางไปรษณีย์ มีขนาดกว้าง 21 เซนติเมตร ยาว 29.7 เซนติเมตร และมีรายละเอียดเป็นไปตามแบบแนบท้ายประกาศนี้ มีชุดละ 2 แผ่น แผ่นที่หนึ่ง ใช้สำหรับส่งไปรษณีย์ให้กับ ผู้ขับขี่เจ้าของ หรือผู้ค รอบคร องรถ แผ่นที่สองใช้สำหรับเป็นสำเนาคู่ฉบับเก็บไว้เป็นหลั กฐ าน สำหรับผู้ออกใบสั่ ง

ผู้กระทำผิดสามารถชำระค่าปรับ ผ่านทางธนาคารกรุงไทย ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือผ่านแอพพลิเคชัน KTB net bank หลังถูกออกใบสั่ ง 2 วันที่การ ทั้งนี้ใบสั่ งมีอายุ 7 วัน หรือหากผู้กระ ท ำผิ ดต้องการจ่ายเงินค่าปรับที่สถานีตำ ร วจท้องที่ ก็สามารถด ำ เนิ นการได้ทันที หากประชาชนเห็นว่าก ารแจ้งข้ อห้าม จราจ ร หรือการออกใบสั่ งไม่ชอบด้วยก ฎหม าย สามารถปฎิเสธข้ อหาได้ซึ่งตำร วจจะบึนทึกข้อมูลการป ฏิเส ธด้านหลังใบสั่ง โดยมีเหตุผลคือ ไม่ได้เป็นผู้กระทำความผิ ดตามที่ถูกกล่าวหา,ไม่ได้เป็นผู้ขับขี่ในขณะที่เกิดเหตุ รถยนต์คันที่เกิดเหตุมิใช่รถของตนเอง

ทั้งนี้ ผู้ได้รับใบสั่ง ต้องนำใบสั่ง และพยานหลั กฐ านไปแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ออกใบสั่ง หรือแจ้งต่อพนักงานส อบส วน เพื่อตร วจสอบข้อเท็ จจริงและดำเนินการตามก ฎหม ายภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับใบสั่ง ซึ่งหากผู้ได้รับใบสั่งไม่ได้กระทำผิ ดจริ ง จะด ำเนิ นการยกเลิกให้