เตือนคนลงทะเบียนโครงการคนละครึ่ง ไม่ทำตามนี้ ต้องจ่ายคืนรัฐ

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวโซเชียลต่างติดตาม และต้องบอกว่า เห็น ใจคนที่ลงไม่ทันด้วย ล่าสุด วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 โครงการ คนละครึ่ง ได้เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการอีกครั้ง จำนวน 2.4 ล้านสิทธิ โดยสามารถเริ่มลงทะเบียนได้ตั้งแต่เวลา 06.00 น. 23.00 น. ผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com เพื่อรับสิทธิการร่วมจ่ายค่าอาหาร เครื่องดื่ม และสินค้าทั่วไปกับภาครั ฐ โดยรัฐจะช่วยจ่าย 50% เมื่อซื้อสินค้าชิ้นนั้น ๆ โดยไม่เกิน 150 บาทต่อคนต่อวัน หรือไม่เกิน 3,000 บาท ตลอดระยะเวลาโครงการ (ตุลาคม-ธันวาคม 2563)

ล่าสุด ณ เวลา 9.20 น. มีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการครบ 10 ล้านคนแล้ว ทำให้สิทธิคงเหลือลงทะเบียนร่วมโครงการเหลือ 0 สิทธิ อย่างไรก็ดี ประชาชนที่สนใจเข้าร่ วมโครงการสามารถรอลงทะเบียนในครั้งถัดไป หากยังมีผู้ได้รับสิทธิ แต่ไม่ใช้จ่ายภายใน 14 วันตามเงื่อนไขที่กำหนด กระทร วงการค ลังก็จะนำมาเปิดลงทะเบียนอีกครั้ง เพื่อให้มีประชาชนเข้าร่วมโครงการครบ 10 ล้านคน

ทั้งนี้ โครงการคนละครึ่ง ที่กำหนดให้ผู้ลงทะเบียนยอมรับใน www.คนละครึ่ง.com ก่อนลงทะเบียนพบว่ามี 4 เงื่อนไขสำคัญๆ ที่กำหนดให้ผู้เข้าร่วมโครงการต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ซึ่งถ้าหากไม่ปฏิบัติตามจะถูกตั ดสิทธิ์ ดังนี้

1.ผู้ได้รับสิทธิคนละครึ่งต้องใช้สิทธิภายใน14วันนับแต่วันถัดจากวันที่ได้รับข้อความสั้น (SMS) แจ้งว่าได้รับสิทธิ หากไม่ใช้สิทธิภายในเวลาดังกล่าวจะถูกตัดสิทธิและไม่สามารถลงทะเบียนได้อีก กรณีประชาชนลงทะเบียนสำเร็จก่อนวันเปิดให้ใช้สิทธิ์ 23 ตุลาคม 2563 ให้เริ่มนับตั้งแต่วันที่เริ่มเปิดให้ใช้สิทธิ์

2.ห้ามนำเงินที่ได้จากคนละครึ่งไปซื้อสลากกินแบ่ง

3.ห้ามผู้เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งกระทำการใดๆ ที่สร้างความเข้าใจผิ ดต่อมาตรการ หรือโครงการของรั ฐหรือก่อให้เกิดอุปสรรคต่อการดำเนินโครงการฯ หรือมาตรการอื่น ๆ ของรั ฐ

4.หากผู้เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งไม่ปฏิบัติตามหรือ ฝ่าฝืนหลักเกณหรือฑ์เงื่อนไขของโครงการ ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องชดใช้ความเสี ยห ายใดๆ ที่เกิดขึ้นให้แก่รั ฐภายใน 7 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งถึงการกระทำดังกล่าวโดยชดใช้ความเสี ยห ายผ่านช่องทางที่กระทรวงการคลังกำหนด