เงื่อนไข สมัครบัตรคนจนรอบใหม่

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่คนทั้งประเทศและชาวโซลเชียล ต ิดตา และต้องบอกว่า เตรียมตัวไว้เลยสำหรับผู้ที่ต้องการสมัครบัตรคนจนรอบใหม่ เงื่อนไขการสมัครบัตรคนจนรอบใหม่

1.ผู้สมัครต้องเป็น คนสัญชาติไทยที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป

2.ผู้สมัครที่ว่างงาน หรือมีรายได้ส่วนบุคคลต้องไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี

3.ผู้สมัครต้องไม่มีทรัพย์สินทางการเงิน เช่นเงินฝากธนาคาร,สลากออมสิน สลาก ธ.ก.ส.พันธบัตรรั ฐบ าล และตราสารหนี้

4.ผู้สมัครถ้ามีท รัพย์สินทางการเงินดังข้างต้น จะต้องมีจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 100,000 บาทเท่านั้น

5.ผู้สมัครต้องนำรายได้ต่อครั วเรือน นำมาประกอบการพิจารณาด้วย

6.ผู้สมัครใดมีรถยนต์ จะถูกนำมาพิจ ารณาประกอบ หากมีรถยนต์มากถึง 2-3 คัน ถือว่าไม่สมควรได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ

7.ผู้สมัครที่มีหรือถือบัตรเครดิตอยู่ในมือ จะถูกนำมาพิจารณาประกอบ เพราะตามปกติคนที่มีบัตรเครดิตตามเงื่อนไขของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)

8.จะต้องมีรายได้ไม่ต่ำกว่า 15,000 บาทต่อเดือน เท่ากับว่า มีรายได้ต่อปีเกินกว่า 100,000 บาทต่อปี

เพิ่มเติมจากการที่ทางกระทรวงการคลังออกมาระบุว่า จะมีการปรับคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนบัตรฯ ใหม่ คือ จะพิจารณาจากรายได้รวมทั้งครอบครัว หารด้วยจำนวนสมาชิกในครอบครัว ซึ่งต้องไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี โดยเกณฑ์การพิจารณารูปแบบใหม่นี้ออกแบบมาเพื่อ แก้ไขปัญหาและป้อ งกั นผู้ที่ไม่มีรายได้หรือรายได้ไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนด แต่มีฐานะทางบ้านและครอบครัวดีเนื่องจากได้รับการเลี้ยงดูจากลูกหลาน หรือบุคคลอื่นในครอบครัว เพื่อที่จะได้ทราบว่าใครจนจริง ใครจนไม่จริง

สำหรับผู้ถือบัตรฯ อยู่แล้ว จะได้รับสวัสดิการขั้นพื้นฐานจากบัตรฯอย่างต่อเนื่อง เช่น ค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และค่าก๊าชหุงต้ม โดยกระทรวงการคลังได้ของบประมาณในปีงบประมาณ 2564 ไว้อยู่แล้ว ดังนั้นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐไม่ต้องกังวลว่า จะไม่ได้รับสิทธิ์ดังกล่าว

สถานที่สำหรับลงทะเบียนสมัครบัตรคนจนรอบใหม่ประจำปี63-64 หากทางรั ฐบาลกำหนดวันลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่ภายในไตรมาสที่ 4 หรือระหว่างเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2563 ได้แล้วท่านที่สนใจสามารถเดินทางไปสมัครได้ ตามสถานที่ดังนี้ ธนาค ารออมสิน ทุกสาขาทั่วประเทศ

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ ธนาคารเพื่อการเกษ ตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ทุกสาขาทั่วประเทศ สำนักงานคลังจังหวัด 76 จังหวัด สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร 50 เขต เอกสารสำหรับลงทะเบียนสมัครบัตรคนจนรอบใหม่ .

บัตรประชาชนตัวจริงของผู้ลงทะเบี ยนแบบ Smart Card

สำเนาทะเบี ยนบ้าน สำเนาหน้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ลงทะเบียน

สำเนาบั ตรประชาชนผู้รับอุปการะ(ถ้ามี) ใบมอบอำนาจกรณีที่ตัวเองมาไม่ได้ บัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ

สำเนาบัต รประจำตัวผู้พิก าร (ถ้ามี)

สำเนาเอกสารการลงทะเบียนว่าเป็นเกษ ตรกร (ถ้ามี) ใบรับรองแพทย์

สำเนาหน้าบัญชีเงิ นฝากธนาคารของผู้ดูแล (กรณีผู้สูงอายุผู้พิการที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้)