ชี้แจงอย่างไว การลงทะเบียนโครงการคนละครึ่ง

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวโซลเชียลต่างติ ดตามและต้องบอกว่า ยินดีด้วย สำหรับโครงการ คนละครึ่ง ที่เปิดให้ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์รั ฐช่วยออกค่าใช้จ่ายครึ่งหนึ่ง วันละ 150 บาท ซึ่งมีประชาชนให้ความสนใจและลงทะเบียนกันจนสิทธิ์เต็มเร็วมาก ล่าสุดสำนักงานเศรษฐกิจการคลังขอชี้แจง ประเด็ นข้อวิจ ารณ์การลงทะเบียน เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งว่า โครงการคนละครึ่งเป็นหนึ่งในมาตรการรักษาระดับการบริโภคภายในประเทศ ซึ่งประกอบด้วย

(1) โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ จำนวน 14 ล้านคน เพื่อช่วยเหลือ เพิ่มกำลังซื้อ และลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่กลุ่มดังกล่าว

(2) โครงการคนละครึ่ง เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน และช่วยให้ผู้ประกอบการรายย่อยมีรายได้จากการข ายสินค้า โดยกลุ่มเป้าหมายไม่เกิน 10 ล้านคน

(3) มาตรการช้อปดีมีคืน เพื่อกระตุ้นการบริโภคในประเทศ และสนับสนุนผู้ประกอบการที่อยู่ในระบบภาษี โดยผู้สามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้ประมาณ 3.7 ล้านคน

ดังนั้น จะเห็นได้ว่า รั ฐบาลมีความต้องการดูแลประชาชนให้ทั่วถึงทุกกลุ่ม ซึ่งนอกเหนือจากมาตรการดังกล่าวแล้ว รัฐบาลยังได้มีการดูแลประชาชนกลุ่มต่าง ๆ ผ่านมาตรการอื่น ๆ ของรั ฐด้วย ในส่วนของโครงการคนละครึ่ง ซึ่งเป็นการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนนั้น เนื่องจากเป็นการร่วมจ่าย กลุ่มเป้าหมายจึงเป็นผู้ที่พอจะมีรายได้เพื่อมาร่วมจ่ายกับรั ฐ ซึ่งได้มีการตั้งเป้ า หมา ยไว้ที่ 10 ล้านคน

โดยมีองค์ประกอบที่สำคัญของโครงการ คือ ระบบการใช้จ่ายด้วยแ อป เป๋าตัง และ ถุงเงิน ที่ต้องมีการยืนยันตัวตนเพื่อประโยชน์แก่ผู้ใช้ให้มั่นใจว่าไม่มีผู้อื่นมาใช้สิทธิแทน และมีการใช้จ่ายจริงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ซึ่งระบบดังกล่าวเป็นการสร้างการเรียนรู้ให้กับประชาชนจนถึงระดั บฐานราก ให้สามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี เพื่อลดความเหลื่อมล้ำและพัฒนาให้สังคมไทยเดินหน้าสู่ Digital Society ไปพร้อม ๆ กัน

ในขณะเดียวกันยังเป็นการลดการใช้เงินสด ทำให้การดำเนินโครงการโปร่งใส รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งนี้ เนื่องจากในการลงทะเบียนรอบเพิ่มเติม 2 ครั้งที่ผ่านมาเพื่อให้ได้ 10 ล้านสิทธิ มีประชาชนที่สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการอีกเป็นจำนวนมาก นาย ก รัฐมน ตรี จึงได้มีดำริให้กระทรวงการคลังพิจารณาขยายโครงการคนละครึ่ง

ซึ่งกระทรว งการค ลังจะพิจารณาแนวทางการดำเนิ นโครงการคนละครึ่ง รอบ 2 ให้ครอบคลุมกลุ่มเป้ าหม ายมากขึ้นและสอดคล้องกับงบประมาณที่สามารถจัดสรรได้ รวมทั้งจะพัฒนาระบบต่าง ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ร้านค้าและประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการมากยิ่งขึ้น

อย่างไรก็ตาม ใครที่ลงทะเบียน คนละครึ่ง ไม่ทัน อาจมีการเปิดให้ลงทะเบียนรอบ 2 เตรียมตัวให้ดี