กกพ. ประกาศลดค่าไฟ จ่ายถูกลงกว่าเดิม ต้อนรับปีใหม่

เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวโซฌชียลต่างติดตาม และออกความคิดเห็น ต้องบอกเลยว่า ยินดีด้วย กับ คุณแม่บ้านและพ่อบ้านท่วประเทศ  ล่าสุด วันที่ 5พ.ย.63 นายคมกฤช ตันตระวาณิชย์ เลขาธิการสำนักงานคณ ะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) ในฐานะโฆษก กกพ. เปิดเผยว่า ค ณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) มีมติให้ปรับลดอัต ราค่าไฟฟ้าผันแปร (เอฟที)

สำหรับการเรียกเก็บค่าไฟฟ้าในช่วงเดือนมกราคม – เมษายน 2564 เหลือ -15.32 สตางค์ต่อหน่วย ลดลง 2.89 สตางค์ต่อหน่วย ทำให้ค่าไฟฟ้าเฉลี่ยเมื่อรวมค่าไฟฟ้าฐานอยู่ที่ 3.61 บาทต่อหน่วย โดยหากพิจารณาต้นทุนรวมแล้ว งวดนี้จะต้องลดถึงกว่า 6 สตางค์

ปัจจัยในการพิจารณาค่าเอฟที ในงวด ม.ค. – เม.ย. 2564 ประกอบด้วย

1. ความต้องการพลังงานไฟฟ้าในช่วงเดือน ม.ค. – เม.ย. 2564 เท่ากับประมาณ 60,685 ล้านหน่วย ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากช่วงเดือน ก.ย. – ธ.ค. 2563 ที่คาดว่าจะมีความต้องการพลังงานไฟฟ้าเท่ากับ 58,910 ล้านหน่วย หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 3

2. สัดส่วนการใช้เชื้อเพลิงการผลิตไฟฟ้าในช่วงเดือน ม.ค. – เม.ย. 2564 ยังคงใช้ก๊าซธร รมชาติเป็นเชื้อเพลิงหลัก ร้อยละ 55.32 นอกจากนี้เป็นการซื้อไฟฟ้าจากต่างประเทศ ร้อยละ 14.92 ลิกไนต์ของ กฟผ. ร้อยละ 9.47 ถ่านหินนำเข้า ร้อยละ 8.31 และอื่นๆ อีก ร้อยละ 8.14

3. สถานการณ์ราคาเชื้อเพลิงที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้า โดยรวมราคาเชื้อเพลิงเฉลี่ยแต่ละประเภทเพิ่มขึ้นจากงวดที่ผ่านมา ยกเว้นราคาถ่านหินนำเข้าที่ปรับตัวลดลงจากงวด ก.ย. – ธ.ค. 2563

4. อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยที่ใช้ในการประมาณการ (วันที่ 1 – 31 ก.ย. 2563) เท่ากับ 31.4 บาทต่อเหรียญสหรัฐ แข็งค่าขึ้นจากประมาณการในงวดเดือน ก.ย. – ธ.ค. 2563 ที่ผ่านมา ที่ประมาณการไว้ที่ 32 บาทต่อเหรียญสหรั ฐ