โอนเงินเบี้ยความพิการเพิ่ม ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

น.ส.วิลาวรรณ พยาน้อย รองอธิบดีกร มบัญชีกลางในฐานะโฆษกกร มบัญชีกลาง เปิดเผยว่า ตามที่คณะรั ฐม นตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบให้เพิ่มเบี้ยความพิการเป็น 1,000 บาท ตั้งแต่เดือน ต.ค. 2563 เป็นต้นไป สำหรับผู้พิการที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี โอนเข้าบัญชีธนาคาร 1,000 บาทต่อเดือน (จากเดิม 800 บาทต่อเดือน) และผู้พิการที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโอนเข้าบัญชีธนาคาร 800 บาท และจะได้รับเบี้ยความพิการเพิ่ม 200 บาทต่อเดือน โดยจ่ายเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) ในบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ ซึ่งเมื่อวันที่ 9 ต.ค. 2563 กรมบัญชีกลางได้จ่ายเบี้ยความพิการเดือนตุลาคมเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารผู้มีสิทธิเรียบร้อยแล้ว

สำหรับผู้พิการที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้รับเบี้ยความพิการเพิ่มเติม 200 บาทต่อเดือน โดยกรมบัญชีกลางจะโอนเข้ากระเป๋า e-Money ในบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ ในวันที่ 24 ต.ค. 2563 ซึ่งผู้มีสิทธิสามารถกดเป็นเงินสด เพื่อให้สามารถสนองตอบความต้องการจำเป็นของผู้พิการ

ทั้งนี้ การจ่ายเบี้ยความพิการในเดือนถัดไปยังคงจ่ายตามปฏิทินที่กำหนด (ทุกวันที่ 10 ของเดือน) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center กรมบัญชีกลาง หมายเลข 02-270-6400 ในวัน เวลาราชการ


เพิ่มเติม