เตือนประชาชน ขนของขึ้นที่สูง รับมือพายุ คมปาซุ

นับว่าประชาชนให้ความสนใจอยู่ตลอด สำหรับสถานการณ์น้ำท่วมตอนนี้ หล ายจังหวัดยังคงหามาตรการรับมือมวลน้ำ ที่ทำให้เข้าท่วมในหล ายพื้นที่ และยังจับตาพายุคมปาซุ ที่อาจก่อให้เกิดน้ำท่วมซ้ำอีกได้ ล่ าสุดเมื่อวันที่ 13 ตุล าคม นายอภิรักษ์ ศรีกุลวงศ์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักชลสิทธิ์ ลงนามแจ้งด่วนที่สุดถึงผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ให้แจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์

เนื่องจากอิทธิพลพายุโซนร้อน คมปาซุ ส่งผลให้มีฝนตกในพื้นที่เหนือเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ทำให้ปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง

เพื่อเป็นการควบคุมระดับน้ำและปริมาณน้ำในเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักชลสิทธิ์จะเพิ่มการระบายน้ำโดยทยอยเพิ่มขึ้นเป็นลำดับ จากอัตรา 100 ลูกบาศก์เมตร/วินาที ในวันที่ 13 ตุล าคม 2564 เวล า 12.00 น.เป็นต้นไป จนถึงอัตรา 300 ลูกบาศก์เมตร/วินาที

เพื่อป้องกันความเ สียหายที่จะเกิดต่อทรัพย์สินของประชาชน จากการที่ระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักเพิ่มสูงขึ้นประมาณ 2-2.5 เมตร (จากปัจจุบันเวล า 12.00 น.วันนี้)

จึงขอให้ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ทราบ ขนย้ายทรัพย์สินขึ้นไว้ในที่สูง และติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดต่อไป

อย่างไรก็ตาม ขอให้ประชาชนติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด และดูประกาศเตือนของแต่ละพื้นที่ด้วยค่ะ