บิ๊กตู ่ มีคำสั่ง ถึงประชาชนทุกคน มีผลทันที

เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวโซเชียลต่างติดตามและออกความคิดเห็น เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2563 เว็บไซต์ร าชกิจจานุเ บกษา ประกาศยกเลิ กประกาศ สถ านก ารณ์  ร้ ายแร ง  ในเขตท้องที่กรุงเทพมหานคร และประกาศข้อกำห นดและคำสั่งที่เกี่ยวข้อง โดยมีผลตั้งแต่เวลา 12.00 น.ของวันนี้เป็นต้นไป

ประกาศดังกล่าว

บิ๊กตู่

ภาพดังกล่าว

ภาพดังกล่าว