จุฬาฯ ยอมรับให้ โตโน่ ใช้อุโมงค์น้ำฟรี

เป็นประเด็นที่หลายคนให้ความสนใจคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์เฟซบุ๊กยอมรับอนุญาตให้ “โตโน่” ใช้อุโมงค์น้ำ โดยยกเว้นค่าใช้จ่ายเป็นกรณีพิเศษ โดยระบุว่า

เรียนประชาคมชาววิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทุกท่าน

ตามที่มีกระแสสื่อโซเชียลเกี่ยวกับอุโมงค์น้ำ (Water Fume) ของคณะฯในตอนนี้ ขออนุญาตชี้แจงข้อเท็จจริงดังนี้


จุฬาฯ ยอมรับให้ โตโน่ ใช้อุโมงค์น้ำฟรี

1. อุโมงค์น้ำได้นำมาใช้กับนิสิตและการเรียนสอนหรือไม่

ได้ใช้

อุโมงค์น้ำมีการติดตั้งตั้งแต่ พ.ศ. 2560 มีการใช้งานด้านการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา และนิสิตที่สนใจทำวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพทางการกีฬา ก็มีการใช้อุโมงค์น้ำมาโดยตลอด นอกจากนี้ยังมีการใช้เพื่อการวิจัยและการบริการวิชาการ ได้แก่ใช้ในการฝึกซ้อมให้แก่นักกีฬา นักกีฬาทีมชาติ เป็นต้น ในระดับปริญญาตรี นิสิตจะได้เรียนรู้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์การกีฬาที่ทันสมัยของคณะที่หลากหลาย อันได้แก่ เครื่องวิเคราะห์แก๊สเพื่อทดสอบสมรรถภาพของหัวใจและปอด เครื่อง Isokinetic เพื่อทดสอบสมรรถภาพกล้ามเนื้อ ห้อง Hypoxia เพื่อจำลองการปรับสภาพร่างกายบนที่สูง เป็นต้นตามบริบทเนื้อหารายวิชาของหลักสูตร แต่ด้วยจำนวนเครื่องแค่ 1 เครื่อง และมีนิสิตเป็นจำนวนมาก จึงอาจได้แค่เรียนภาคทฤษฎีและสาธิต หากนิสิตระดับปริญญาตรีสนใจเป็นพิเศษในเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์การกีฬาใดๆ นิสิตก็สามารถเข้าร่วมเป็นผู้ช่วยวิจัยในการเก็บข้อมูลเพื่อเรียนรู้ในการปฏิบัติได้


จุฬาฯ ยอมรับให้ โตโน่ ใช้อุโมงค์น้ำฟรี

2. บุคคลทั่วไปสามารถใช้อุโมงค์น้ำได้หรือไม่

ได้

ผู้ที่สนใจใช้งานอุโมงค์น้ำสามารถใช้ได้ โดยผ่านการทำเรื่องขอใช้อุโมงค์น้ำมาที่คณะฯ ซึ่งในช่วงที่ก่อนโควิดอุโมงค์น้ำได้ถูกใช้อยู่เป็นประจำ ไม่ได้จำกัดการใช้แต่อย่างใด หากการขอให้เป็นไปตามระเบียบของคณะฯ ทั้งนี้ อุปกรณ์ปฏิบัติการต่างๆของคณะ บุคคลทั่วไปก็สามารถทำเรื่องขอใช้มาที่คณะเพื่อพิจารณาการอนุมัติใช้ได้

3. ได้ให้บุคคลภายนอก คือ คุณภาคินใช้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใช่หรือไม่

ใช่

ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา อุโมงค์น้ำมีการชำรุดและต้องการการซ่อมแซม หลังจากสถานการณ์ คลี่คลาย คณะจึงได้ทำการซ่อมแซมเพื่อใช้สำหรับการเรียนการสอน การทำวิจัย และการบริการวิชาการ ซึ่งในขณะที่มีการซ่อมแซมอุโมงค์น้ำนั้นทางคณะได้รับการติดต่อจากทีมงานของคุณภาคิน เพื่อขอรับบริการการทดสอบสมรรถภาพทางกายและขอใช้อุโมงค์น้ำเพื่อฝึกซ้อม


จุฬาฯ ยอมรับให้ โตโน่ ใช้อุโมงค์น้ำฟรี

ในเบื้องต้นคณะมีความตั้งใจที่จะคิดค่าใช้จ่ายตามระเบียบ แต่เมื่อใช้งานจริง ทางคณะเห็นว่าอุโมงค์น้ำยังไม่เรียบร้อยดี (โดยจะเห็นได้จากน้ำในอุโมงค์น้ำมีตะกอนและมีความขุ่นเป็นอย่างมาก) ทั้งหนังสือขอความอนุเคราะห์นั้นแจ้งมาอย่างชัดเจนว่ากิจกรรมที่จะเกิดขึ้นเป็นกิจกรรมเพื่อการกุศล คณะฯจึงพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ในการเข้ามาใช้บริการอุโมงค์น้ำโดยยกเว้นค่าใช้จ่ายตามประกาศให้เป็นกรณีพิเศษ

ทางคณะฯ ขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจในเครื่องมือปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์การกีฬาและการบริการทางวิทยาศาสตร์การกีฬาของคณะฯ และคณะฯ ขอแจ้งให้ทราบว่า ด้วยปณิธานการดำเนินงานของคณะฯ คณะฯสนับสนุนให้นิสิตทุกคนได้ใช้เครื่องมือเพื่อการเรียนรู้และปฏิบัติตามครรลองที่ควรจะเป็น ตามบริบทและหน้าที่การเรียนรู้ของนิสิตมาโดยตลอด

คณะฯ มีปณิธานและเป้าหมายในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ และขอยืนยันว่าในการบริหารจัดการใดๆ คณะฯ คำนึงถึงประโยชน์ต่อส่วนรวม และสังคมเสมอ


จุฬาฯ ยอมรับให้ โตโน่ ใช้อุโมงค์น้ำฟรี