10 อันดับจังหวัดผู้ติด CV-19 สูงสุดวันนี้

ประชาชนติดตามข่าวอย่างใกล้ชิด 10 อันดับจังหวัดที่มีจำนวนผู้ ติ ด เ ชื้ อ โ ค วิ ด ในประเทศรายใหม่สูงสุด ผู้ ป่ ว ย รายใหม่ 14,653 ราย ประจำวันศุกร์ที่ 3 กันยายน 2564 ณ เวลา 01:00 น. โดย กรม ค ว บ คุ ม โ ร ค กระทรวงสาธารณสุข

วันศุกร์ที่ 3 กั น ย า ยน 2564 เวลา 12.30 น.

สถานการณ์ การ ติ ด เ ชื้ อ C O V I D – 1 9 ในประเทศ

ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564

ผู้ ป่ ว ย รายใหม่ 14,653 ราย

หาย ป่ ว ย แล้ว 1,049,540 ราย

ผู้ ป่ ว ย ยืนยันสะสม 1,220,277 ราย

เ สี ย สะสม 12,280 ราย

ข้อมูลสะสมตั้งแต่ปี 2563

หาย ป่ ว ย แล้ว 1,076,966 ราย

ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 2 กันยายน 2564

มีผู้รับ วั ค ซี น สะสมทั้งหมด จำนวน 34,292,537 โดส

วันที่ 2 กัน ย า ยน 2564 มีผู้รับการ ฉี ด วั ค ซี น

เ ข็ ม ที่ 1 จำนวน 394.608 ราย

เ ข็ ม ที่ 2 จำนวน 468,104 ราย

เ ข็ ม ที่ 3 จำนวน 2,362 ราย