ไทยยืนยัน ดับ 1 ราย จากการฉีดแอสตร้าเซเนก้า

ประชาชนติดตามการแถลงการณ์อย่างต่อเนื่อง วันนี้ (8 ก.ย.) นพ.จักรรัฐ พิทย าวงศ์อานนท์ ผู้อำนวยการกองร ะบ าดวิทย า กรมควบคุมโ รค กล่ าวถึงเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์หลังได้รับวั ค ซีนโ ค วิด-19 ว่า จากผลการพิจารณาของคณะผู้เชี่ยวชาญกรณีเ สียชีวิตภายหลังการได้รับวั ค ซีนโ ค วิด-19

พบผู้เสี ยชีวิตภายหลังได้รับวั ค ซีนโ ค วิด-19 ที่รับรายงานทั้งหมด 628 ราย โดยคณะผู้เชี่ยวชาญฯ พิจารณาแล้ว 416 ราย พบว่าส่วนใหญ่ไม่เกี่ยวข้องกับวั ค ซีน เป็นเหตุการณ์ร่วมจากภาวะโร คอื่น (Coincidental event) ทั้งหมด 249 ราย

มีเหตุการณ์ที่ไม่สามารถสรุปได้ว่าเกี่ยวข้องกับวั ค ซีนหรือไม่ (Indeterminate event) 32 ราย และเหตุการณ์ที่สรุปได้ว่าเกี่ยวข้องกับวั ค ซีน 1 ราย

คือ ผู้ที่มีภาวะ ลิ่ ม เ ลื อ ด อุ ด ตั น ที่ร่วมกับ เ ก ล็ ด เ ลื อ ด ต่ำ ภายหลังได้รับวั ค ซีนแอสตร้าเซนเนก้า นอกจากนี้ ยังมีเหตุการณ์ที่สรุปไม่ได้ (Unclassified) 12 ราย และรอสรุปผลอีก 122 ราย

สำหรับภาวะลิ่ ม เ ลื อ ด อุ ด ตั น ที่ร่วมกับเ ก ล็ ด เ ลื อด ต่ำภายหลังได้รับวั ค ซีนแอสตร้าเซนเนก้า (V accine-in duced Immune Th rombotic Th rombocytopenia : V ITT) ทางคณะผู้เชี่ยวชาญได้ให้ข้อสรุป

และคำแนะนำว่าภาวะ V ITT สามารถเกิดขึ้นได้แต่น้อยมาก และสามารถรักษาให้หายได้ถ้าได้รับการวินิจฉัยอย่างรวดเร็ว เมื่อเทียบกับประโยชน์ของวั ค ซีนในการป้องกันโ รคโ ค วิด-19 และป้องกันความรุ นแรงของโ รคซึ่งมีมากกว่า จึงยังคงแนะนำให้ประชาชนรับวั ค ซีนต่อไป

ทั้งนี้หลังฉีดวั ค ซีนแล้ว 4-30 วัน มีอาการป วด ศีร ษ ะรุ นแรง แ ข น ข า อ่ อ น แ ร ง ป ากหรือห น้ า เ บี้ ย ว เ จ็ บ ห น้ า อ ก หายใจติ ด ขั ด ข า บ ว ม เ จ็ บ ป ว ด ท้ อ ง รุ น แ ร ง หรือพบมี จุ ด เ ลื อ ด ออกคล้าย ไ ข้ เ ลื อ ด อ อ ก

ควรรีบไปพบ แ พ ท ย์ โดยด่วน แจ้งประวัติการรับวั ค ซีน เพื่อให้เข้าสู่การรักษาได้รวดเร็วที่สุด ป้องกันการเ จ็ บ ป่ ว ย รุ น แ ร ง หรือการเ สียชีวิต

อย่างไรก็ตาม สำหรับผู้ที่วั ค ซีนป้องกันโ ค วิด ควรสังเกตุอาการตนเองด้วยนะคะ