เสนาโค้ก อดีตพิธีกรดัง จากไปอย่างสงบ

นับว่ามีเพื่อนในวงการร่วมแสดงความอาลัยอย่างล้นหล าม จากไปอย่างสงบ เสนาโค้ก เ สี ย ชี วิ ต แ ล้ ว ห ลั ง ป่ ว ย ม ะ เ ร็ ง ตั บ เ พื่ อ น ใ น ว ง ก า ร อ า ลั ย ดี้ นิติพงษ์ โ พ ส ต์ ข น า ด ทำ ใ จ ไ ว้ บ้ า ง แ ล้ ว ยั ง ใ จ ห า ย

เ ป็ น อี ก นั ก แ ส ด ง รุ่ น ใ ห ญ่ แ ล ะ พิ ธี ก ร ร า ย ก า ร ดั ง อ ย่ า ง ยุ ท ธ ก า ร ข ยั บ เ ห งื อ ก ที่ แ ฟ น ๆ ใน ยุ ค 90 รู้ จั ก กั น ดี อ ย่ า ง เ ส น า โ ค้ ก ส ม ช า ย เ ป ร ม ป ร ะ ภ า พ ง ษ์ แต่ ช่ว ง ห ลั ง ไ ด้ ห า ย ห น้ า ไ ป จ า ก ว ง ก า ร ก่ อ น ท ร า บ ข่ า ว ช็ อ ก เ มื่ อ ท ร า บ ว่ า เ ส น า โ ค้ ก ได้ป่ ว ย เ ป็ น ม ะ เ ร็ ง ตั บ ร ะ ย ะ สุ ด ท้ า ย โ ด ย มี ค ร อ บ ค รั ว ค อ ย ดู แ ล ล่ า สุ ด เ ป็ น อี ก ค ว า ม สู ญ เ สี ย ที่เกิดขึ้น เมื่อ เสนาโค้ก สมชาย ไ ด้ เ สี ย ชี วิ ต ล ง อ ย่ า ง ส ง บ ที่ โ ร ง พ ย า บ า ล

โดย ท า ง ค ร อ บ ค รั ว จ ะ ตั้ ง ส ว ด อ ภิ ธ ร ร ม ศ พ ที่ วัดชลประทานรังสฤษดิ์ จ.นนทบุรี ทั้ ง นี้ นั ก ร้ อ ง ใ น ตำ น า น ปิง ฟรุตตี้ หรือ กัณพล ปรีดามาโนช เ ป็ น ห นึ่ ง ใ น ค น บั น เ ทิ ง ที่ ไ ด้ โ พ ส ต์ แส ด ง ค ว า ม อ า ลั ย ต่ อ ก า ร จ า ก ไ ป ใ น ค รั้ ง นี้ ผ่ า น ท า ง เ ฟ ซ บุ๊ ก ส่ ว น ตัว ว่ า “RIP. สู่สุ ค ติ ค รั บ พี่โค้ก!! ข อ แ ส ด ง ค ว า ม เ สี ย ใ จ กั บ ค ร อ บ ค รั ว เปรมประภาพงษ์ มา ณ ที่นี้ ด้วยครับ”

เสนาโค้ก

เสนาโค้ก

เสนาโค้ก

ด้านนายนิติพงษ์ ห่อนาค หรือ ดี้ นักแต่งเพลงชื่อดัง โพสต์เฟซบุ๊กอาลัย ระบุว่า เวล าประมาณ 16.00 น. วันนี้ (15 ก.ย.2564) เพื่อนโค้กจากไปอย่างสงบ ขนาดทำใจไว้บ้างแล้ว ยังใจหาย # หลับสบายเถิดเพื่อน # สมชายเปรมประภาพงษ์

สำหรับ เสนาโค้ก สมชาย เปรมประภาพงษ์ เป็นอดีตพิธีกรชื่อดังจาก ยุทธการขยับเหงือก ซึ่งเป็นรายการวาไรตี้โชว์แนวตลกชื่อดังในอดีตที่เคยโด่งดังในยุค 90 ออกอากาศเมื่อปี 2532 มีผู้ร่วมรายการที่สร้างความสนุกสนานเป็นจำนวนมาก และพิธีกรชายทุกคนจะมีฉาย าขึ้นต้นด้วยคำว่า เสนา ซึ่งย่อมาจาก เสนาธิการ

เสนาโค้ก