เปิด 2 ข้อหา ป้าแต๋น สมพร โดนแจ้ง

โดนกระแสวิจารณ์ทั่วโซเชียล จากกรณีที่หล ายๆคนเฝ้าติดตามกันเป็นจำนวนมาก สำหรับค ดีน้อง ช ม พู่ นั่นเอง ล่า สุด ทางอัยการพิจารณาแล้วเห็นว่า ค ดีนี้ปรากฎพย านหลักฐานและพฤติการณ์ทั้งหล ายในสำนวนการสอบสวน

โดยมีเหตุอันควร เ ชื่ อ ได้ว่า นางสาวสมพร หล าบโพธิ์ หรือ ป้าแต๋น ได้ร่วมกระทำผิ ดกับผู้ต้องห า โดยร่วมกันกระทำการใดๆ แก่ศ พของ ด.ญ.อรวรรณ วงศ์ศรีชา หรือ น้อง ช ม พู่ หรือสภาพแวดล้อมในบริเวณที่พบศ พก่อนการชั น สูตร เสร็จสิ้น

ในประการที่น่าจะทำให้การชั น สูตร หรือผลทางค ดีเปลี่ยนแปลงไป ตาม ป.วิอาญ า ม.150 ผู้ใด กระทำการใดๆ แก่ศ พ หรือ สภาพแวดล้อมในบริเวณที่พบ ก่อนการชั น สูตร เสร็จสิ้น ในประการที่ น่าจะทำให้การชั น สูตรพลิก หรือ ผลทางค ดี

เปลี่ยนแปลงไป เว้นแต่จำเป็น ต้องกระทำ เพื่อป้องกันอันตรายแก่อนามัยของประชาชน หรือ เพื่อประโยชน์สาธารณะอย่างอื่น

ต้องระวางโท ษ ตั้งแต่ 6 เดือน ถึง 2 ปี หรือ ปรับตั้งแต่ 10,000 – 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ถ้าการกระทำความผิ ดตามวรรคหนึ่ง เป็นการกระทำ โดยทุจริ ต หรือเพื่ออำพรางค ดี ผู้กระทำต้องระวางโท ษเป็น 2 เท่า ของโ ทษที่กำหนดไว้ สำหรับความผิ ดนั้น

นอกจากนี้ยังถูกแจ้งข้อกล่ าวหา 2 ข้อกล่ าวหา ตามมาตรา 83 ประมวลก ฎหมายอ า ญา ซึ่ง บัญญัติว่า ในกรณีความผิ ดใดเกิดขึ้นโดยการกระทำของบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไป ผู้ที่ได้ร่วมกระทำความผิ ดด้วยกันนั้นเป็นตัวการ

ต้องระวางโท ษตามที่ก ฎหมายกำหนดไว้สำหรับความผิ ดนั้น

โดยให้ส่งเอกสารหลักฐานภายในวันที่ 7 ก.ย. ที่จะถึงนี้