เคอรี่ ชี้แจง ยอมชดใช้ค่าเสียหาย

เป็นประเด็นที่ชาวเน็ตให้ความสนใจ วันที่ 9 ก.ย. 64 บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งถึงกรณีลูกค้ารายหนึ่งร้องเรียนผ่านทางเฟซบุ๊กว่า กล่องพัสดุได้รับความเ สียหาย กล่องถูกกรี ด และสินค้าเกิดการสู ญหายนั้น

ทางบริษัทฯ รู้สึกเ สี ยใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และไม่ได้นิ่งนอนใจกับเหตุการณ์ดังกล่ าว ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงกับหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้องอย่างละเอียด

และประสานไปยังลูกค้าเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และจากการตรวจสอบพบว่า พัสดุได้รับความเ สียหายระหว่างการขนส่งจริง

ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ ได้รับผิ ดชอบด้วยการชดเชยค่าเ สี ยหายให้กับลูกค้าตามนโยบายการรับประกันสินค้า ของทางบริษัทฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

บริษัทฯ ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจ และใช้บริการเคอรี่ เอ็กซ์เพรส เสมอมา เราขอเน้นย้ำว่ามาตรฐานด้านการบริการถือเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด จากเหตุการณ์ดังกล่ าว

เคอรี่

ทางบริษัทฯ จะพัฒนาการบริการให้ดียิ่งขึ้น พร้อมทั้งได้มีการจัดอบรมมาตรฐานการบริการเพื่อปรับปรุงประสิทธิภา พด้านการทำงานของพนักงานในทุกภาคส่วนอยู่เสมอเพื่อยกระดับการบริการให้มีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป

เคอรี่

อย่างไรก็ตาม บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส แจงหลังถูกร้องเรียน กล่องพัสดุถูกกรี ดสินค้าหาย ระหว่างการขนส่ง ยันยอมชดใช้ค่าเ สียหาย