หมอ โพสต์เตือน คนฉีดซิโนฟาร์ม

เรียกได้ว่ามีคนให้ความสนใจอย่างหนัก หมอนิธิ นายแ พทย์ นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทย าลัยจุฬาภรณ์ โพสต์เฟซบุ๊ก Nithi Mahanonda ช่วยย้ำกันอีกครั้งครับ เตรียมพร้อมเอกสาร จะได้เร่งกันฉีดให้คนที่ยังไม่ได้รับได้รับโดยเร็ว อย่านำไป “ฉีดกระตุ้น” นะครับ เป็นอะไรไปไม่ได้รับคุ้มครองทุกกรณี

ข้อมูลและเอกสารสำหรับยื่นขอรับการจัดสรร วั คซีนcv-10 ซิโนฟาร์ม ระยะที่ 3 สำหรับองค์กร / นิติบุคคล

สำหรับแต่ละประเภทองค์กร / นิติบุคคล แบ่งเป็น 4 ประเภท ดังนี้

องค์กร / นิติบุคคล ที่มีความประสงค์จะยื่นขอรับการจัดสรรวั คซีนให้กับกลุ่มบุคคลตั้งแต่ 50 – 999 ราย

องค์กร / นิติบุคคล ที่มีความประสงค์จะยื่นขอรับการจัดสรรวั คซีนให้กับกลุ่มบุคคลตั้งแต่ 1,000 รายขึ้นไป

สถานพย าบาล ที่มีความประสงค์จะยื่นขอรับการจัดสรรวั คซีนไว้ใช้ในสถานพย าบาลเพื่อให้บริการกับผู้ป่วยและผู้ใช้บริการในโรงพย าบาล

กลุ่มองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ที่มีความประสงค์จะยื่นขอรับการจัดสรรวั คซีนให้กับประชาชนในท้องถิ่น

ทั้งนี้ สำหรับองค์กร และ อปท. ที่ต้องยื่นหนังสือตอบรับการให้บริการฉีดวั คซีนจากสถานพย าบาลที่ประสานงานไว้ประกอบการขอรับจัดสรร

สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม หนังสือแสดงความประสงค์ในการจัดเก็บรักษาและให้บริการวั คซีนตัวเลือก.docx

ศูนย์ข้อมูลราชวิทย าลัยจุฬาภรณ์ ประชาสัมพันธ์ สำหรับประชาชน และองค์กร / นิติบุคคล ที่จองวั คซีน “ซิโนฟาร์ม” Sinopharm

และเลือกเข้ารับการฉีดที่ โรงพย าบาลจุฬาภรณ์ ให้เข้ารับบริการได้ที่ ศูนย์ฉีดวั คซีนตัวเลือกซิโนฟาร์ม บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ถนนแจ้งวัฒนะ

กรุณาตรวจสอบ รอบวัน – เวล าในการเข้ารับบริการผ่าน SMS ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ได้แจ้งลงทะเบียนไว้ และเข้ารับการฉีดตามเวล าแจ้งนัด

กรุณาเตรียม บัตรประชาชนและทำแบบคัดกรอง ใบยินยอมการฉีดวั คซีน เพื่อบันทึก QR Code มาแสดง ณ จุดฉีดวั คซีนตามรอบเวล านัด

ไม่สามารถเข้ารับ วั คซีนcv-19 ซิโนฟาร์ม ได้ตามกำหนด ?

ศูนย์ข้อมูลราชวิทย าลัยจุฬาภรณ์ ประกาศแนวทางผู้จอง วั คซีนcv-19 ทางเลือก ซิโนฟาร์ม Sinopharm สำหรับบุคคลธรรมดา ที่ไม่สามารถเข้ารับวั คซีน cv-19 ได้ตามกำหนด ดังนี้

หากท่านมีผลตรวจยืนยันการติด cv-19 สามารถเก็บวั คซีนและเลื่อนการฉีดวั คซีนออกไปได้อีก 3 เดือน โดยแจ้งเลื่อนวันนัดหมายฉีดวั คซีนกับโรงพย าบาลที่ท่านเลือกเข้ารับบริการโดยตรง

หากท่านเป็นกลุ่มสัมผัสเ สี่ ยงสูงอยู่ในระหว่างกักตัว กักตัวให้ครบจำนวนวัน และกำหนดนัดหมายใหม่ เพื่อเข้ารับการฉีดวั คซีนกับโรงพย าบาลที่ท่านเลือกเข้ารับบริการโดยตรง

รับวั คซีนชนิดอื่นมาแล้ว หรือแ พทย์วินิจฉัยไม่สามารถเข้ารับวั คซีนได้ รอติดตามประกาศแนวทางการเปลี่ยนผู้รับวั คซีนจากราชวิทย าลัยจุฬาภรณ์หลังจากการจัดสรรส่วนใหญ่เสร็จสิ้ นแล้ว