สธ.เพิ่มสูตรไขว้ แอสตร้า ไฟเซอร์

ประชาชนให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก วันที่ 3 กันย ายน 2564 นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร รองอธิบดีกรมควบคุมโ ร ค กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เปิดเผยว่า จากการประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแ พทย์และสาธารณสุข

กรณี โ ร ค ติ ด เ ชื้ อ โ ค วิ ด -19 (ศปก.สธ.) ในเช้าวันนี้ (3 ก.ย.) ที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีมติอนุมัติสูตรการ ฉี ด วั ค ซี น โ ค วิ ด 19 ในประเทศไทย

ทั้งนี้ ได้รับคำแนะนำจากคณะอนุกรรมกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน โ ร ค ซึ่งประชุมกันไปเมื่อ 25 ส.ค. ที่ผ่านมา

โดยอาศัยข้อมูลทางวิชาการใหม่ ๆ ทั้งผลการศึกษาวิจัยในต่างประเทศ และการศึกษาในประเทศไทย ซึ่งขณะนี้แนะนำสูตรวั คซีนไขว้ 2 สูตร ได้แก่

1.ซิ โ น แ ว ค+แ อ ส ต ร้ า เ ซ น เ น ก้ า ห่างกัน 3-4 สัปดาห์ เป็น วั ค ซี น หลักของประเทศไทย ณ ปัจจุบัน ใช้ในผู้มีอายุ 18 ปีขึ้นไปในทุกกลุ่ม

2. แ อ ส ต ร้ า เ ซ น เ น ก้ า+ ไ ฟ เ ซ อ ร์ ห่างกัน 4-12 สัปดาห์ กลุ่มเป้าหมายหลักผู้มีอายุ18 ปีขึ้นไปในทุกกลุ่ม คาดว่าสูตร แ อ ส ต ร้ า เ ซ น เ น ก้ า ตามด้วยไฟเซอร์จะเริ่มได้ในเดือนตุล าคม 2564 นี้ หลังจากที่มี วั ค ซี น ไ ฟ เ ซ อ ร์ เพียงพอแล้วในประเทศ

ซึ่งใน 3 เดือนหลัง (ต.ค.-ธ.ค.) จะมีไฟเซอร์เข้าไทยเดือนละ 10 ล้านโดส

ทั้งนี้ ผู้สูงอายุที่ได้รับ แ อ ส ต ร้ า เซนเนก้า เข็มที่ 1 ไปก่อนหน้านี้ก็สามารถรับไฟเซอร์เป็นเข็มที่ 2 ได้เช่นกัน

ส่วนผู้ที่ได้รับ ซิ โ น แ ว ค แล้ว 2 เข็มลง จะได้ แ อ ส ต ร้ า เ ซ น เ น ก้ า หรือ ไ ฟ เ ซ อ ร์ เพื่อบูสเตอร์ เ ข็ ม 3 แต่เบื้องต้นกรณีนี้บุคล ากรทางการแ พทย์จะได้ก่อน