ลุงพล ขอสู้คดีน้องชมพู่ หลังป้าแต๋น ถูกแจ้งข้อหา

เป็นเรื่องราวที่ถูกพูดถึงอย่างต่อเนื่อง เมื่อวันที่ 2 กันย ายน ทางอัยก ารพิจารณาแล้วเห็นว่า ค ดีนี้ปรากฏพย านหลักฐานและพฤติการณ์ทั้งหล ายในสำนวนการสอบสวน โดยมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า นางสาวสมพร หรือแต๋น หล าบโพธิ์ ได้ร่วมกระทำผิ ดกับผู้ต้องห า

โดยร่วมกันกระทำการใดๆ แก่ศ พของ น้องชมพู่ หรือสภาพแวดล้อมในบริเวณที่พบน้องชมพู่ ก่อนการชั น สูตรเสร็จสิ้ น ในประการที่น่าจะทำให้การชันสูตรหรือผลทางค ดีเปลี่ยนแปลงไป ตาม ป.วิอาญา ม.150 ผู้ใด กระทำการใดๆ แก่ศ พ หรือ สภาพแวดล้อม ในบริเวณที่พบ ก่อน การชันสูตรพเสร็จสิ้น

ในประการที่ น่าจะทำให้ การชันสูตร หรือ ผลทางค ดี เปลี่ยนแปลงไป เว้นแต่ จำเป็น ต้องกระทำ เพื่อป้องกันอั นตรา ย แก่อนามัย ของประชาชน หรือ เพื่อประโยชน์สาธารณะ อย่างอื่น

ต้องระวางโ ทษ จ ำคุ กตั้งแต่ 6 เดือน ถึง 2 ปี หรือ ปรับตั้งแต่ 10,000 – 40,000 บาท หรือทั้งจ ำทั้งปรั บ ถ้าการ กระทำความผิ ดตามวรรคหนึ่ง เป็นการกระทำ โดยทุ จริต หรือเพื่ออ ำพรา งค ดี ผู้กระทำ ต้องระวางโท ษเป็น 2 เท่า ของโ ทษที่กำหนดไว้ สำหรับความผิ ดนั้น

นอกจากนี้ ยังถูกแจ้งข้อกล่ าวหาตามมาตรา 83 ประมวลก ฎหม ายอาญา ซึ่ง บัญญัติว่า ในกรณีความผิ ดใดเกิดขึ้นโดยการกระทำของบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไป ผู้ที่ได้ร่วมกระทำความผิ ดด้วยกันนั้นเป็นตัวการ

ต้องระวางโท ษตามที่ก ฎหม ายกำหนดไว้สำหรับความผิ ดนั้น โดยให้ส่งเอกสารหลักฐานภายในวันที่ 7 กันย ายนที่จะถึงนี้

ขณะเดียวกันผู้สื่อข่าวได้โทรศัพท์ไปสอบถาม ลุงพล และ ป้าแต๋น เปิดเผย เพียงสั้นๆ ว่า ยังไม่ทราบเรื่องว่าป้าแต๋นนั้นถูกแจ้งข้อกล่ าวหา ตลอดเวล าที่ผ่านมาก็ให้ความร่วมมือกับทางเจ้าหน้าที่มาโดยตลอด ซึ่งระหว่างที่ผู้สื่อข่าวพูดคุยอยู่นั้น ลุงพลได้แจ้งว่า ตำรวจมาหาหน้าบ้านจึงขอตัวไป ก่อนบอกว่าจะติดต่อกลับมาใหม่ ส่วนตัวยังคงสู้และไม่กั ง วลใจอะไร

อย่างไรก็ตาม ลุงพลเผยแล้ว พร้อมสู้ค ดีไม่มีอะไรต้องกั ง วล หลังป้าแต๋นถูกแจ้งข้อกล่ าวหาด้วย