รายชื่อจังหวัดที่สามารถขอผ่อนค่าไฟฟ้าได้

มีประชาชนให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก เพจ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ช่วยเหลือบรรเทาความเ ดือด ร้ อนผู้ใช้ไฟฟ้าที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ C V -19 โดยผู้ใช้ไฟฟ้าทุกประเภท (ยกเว้นราชการ รัฐวิสาหกิจ) สามารถลงทะเบียนขอผ่อนชำระค่าไฟฟ้าผ่านระบบออนไลน์ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ผ่านช่องทางดังนี้

1. installment . pea . c o . th

2. แอปพลิเคชัน PEA SMART Plus

3. www. pea . co . th

ทั้งนี้ ผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข 1129 PEA Contact Center ตลอด 24 ชั่วโมงและสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพื้นที่

อนึ่ง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ กฟภ. (Provincial Electricity Authority ตัวย่อ PEA) เป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทย มีหน้าที่บริการจำหน่ายไฟฟ้าแก่ประชาชนในส่วนภูมิภาคทุกจังหวัดทั่วประเทศไทย ยกเว้น จังหวัดนนทบุรี จังหวัดสมุทรปราการ และกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นเขตรับผิดชอบของการไฟฟ้านครหลวง

โพสต์