รักษาคนยากไร้ฟรี ตามเจตนารมย์พ่อ

เป็นข่าวดีของผู้ป่ว ย เมื่อวันที่ 3 ก.ย. 64 ที่ คลินิกหมอสมหมาย ทองประเสิรฐ คลินิกหมอเทวดาของชาวสิงห์บุรี เปิดรักษาผู้ป่ว ยโร คมะเร็งฟรี 100 คน ด้วยย าสมุนไพร ควบคู่กับการรักษาแพทย์แผนปัจจุบัน ตามแนวทางการรักษาของนายแพทย์สมหมาย ทองประเสริฐ โดยเป็นความ คิดของ นายอัศวิน ทองประเสิรฐ ลูกชายของหมอสมหมาย ที่ต้องการสืบทอดเจตนารมณ์ผู้เป็นพ่อ

โดยในโอกาสครบ 100 ปี ของ นายแพทย์สมหมาย จึงต้องการช่วยรักษาผู้ป่วอยด้วยโรอคมะเร็งฟรีจำนวน 100 ท่าน เพื่อเชิดชูเกียรติของ นายแพทย์สมหมาย ทองประเสริฐ หลังจากไปเมื่อปี 56 แต่ยังระลึกถึงความดีของผู้เป็นพ่อเสมอ

ตามรอยเจตนารมย์พ่อ

นอกจากการเปิดรับผู้ป่ว ยมะเร็ง รักษาฟรีแล้ว นายอัศวิน ยังมอบเงินค่าเดินทางให้ผู้ป่ว ยยากไร้ที่ต้องเดินทางมารักษาไกลๆอีกด้วย โดยวันที่ 3 ก.ย.ถือเป็นวันแรกที่เปิดรับรักษาฟรีและจำกัดการรักษาวันละ 25-30 คน

ตามรอยเจตนารมย์พ่อ

ตามรอยเจตนารมย์พ่อ