ปลดแล้ว สุชาติ ศรีสวัสดิ์ อ้างไม่เป็นแบบอย่างต่อสังคม

เป็นเรื่องให้หลายคนต้องสงสัย เนื่องจากคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติมีมติยกเลิกประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติ นายสุชาติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ล่าสุดนายสุชาติได้รับจดหมายถอดถอนจากการเป็นศิลปินแห่งชาติแล้ว

สุชาติ สวัสดิ์ศรี ศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ปี 2554 เจ้าของ นาม ปากกาสิงห์สนามหลวง ได้โพสต์เฟสบุ๊กส่วนตัว เปิด เผย ว่า ตนได้รับ จดหมายถอดถอนจากการเป็นศิลปินแห่งชาติพร้อมกับได้โพสต์หนังสือฉบับดังกล่าวด้วยทั้งนี้ภายในเนื้อหาในหนังสือดังกล่าวได้มีการระบุเหตุผลของการถอดถอนนายสุชาติจากการเป็นศิลปินแห่งชาติดังนี้

 

คณะกรรมการวัฒนธรรมมีมติให้ยกเลิกการเชิดชูเกลียดนายสุชาติโดยระบุเหตุผลว่าเนื่องจากนายสุชาติได้ทำการโพสต์ข้อความที่เป็นประเด็นขัดแย้งในสังคมลงในสื่อ Facebook อยู่เป็นประจำโดยมีถ้อยคำหรือภาพที่หมิ่นเหม่ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นสถาบันหลักที่คนไทยทั้งชาติให้ความเคารพเทิดทูนโดยไม่สมควรและไม่เหมาะสมซึ่งตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้บัญญัติไว้ในมาตรากองพระมหากษัตริย์เป็นที่เคารพผู้ใดจะละเมิดมิได้

เรื่องนี้ ถือเป็นวัฒนธรรมในสังคมไทยที่ สำคัญซึ่งศิลปินแห่งชาติจะต้องเคารพในหลักวัฒนธรรมไทยและศิลปินแห่งชาติจะต้องมีคุณสมบัติที่เหมาะสมประพฤติ ปฏิบัติโดยแสดงออกทางกายวาจาและจิตใจที่ไม่ส่งผลให้ผู้อื่นได้รับความเสียหายและมีความประพฤติที่เป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม

คณะกรรมการวัฒนธรรมจึงเห็นว่าการกระทำของสุชาติเป็นพฤติกรรมเสื่อมเสียต่อการเป็นศิลปินแห่งชาติตามข้อ 10 วรรคสองของกฎกระทรวงกำหนดสาขาคุณสมบัติหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกประโยชน์ตอบแทนของศิลปินแห่งชาติพ.ศ. สองห้าห้าห้าและแก้ไขเพิ่มเติมในกฎกระทรวงกำหนดสาขาคุณสมบัติหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกและประโยชน์ตอบแทนศิลปินฉบับสามพ.ศ. 2563 ข้อสอง

กรมส่งเสริมวัฒนธรรมพิจารณาแล้วจึงขอยกเลิกการยกย่องเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติของนายชูชาติและงดจ่ายประโยชน์ตอบแทนอย่างไรก็ดีหากท่านไม่เห็นด้วยกับมติดังกล่าวสามารถทำหนังสือต่อคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติภายใน 30 วัน

ขอบคุณข้อมูลจาก : สุชาติ สวัสดิ์ศรี