ไขข้อข้องใจ ผู้ประกันตน ม.40 ที่ไม่ได้รับเงิน

เรียกได้ว่าประชาชนเฝ้าติดตามข่าวอย่างต่อเนื่อง จากกรณี ครม. อนุมัติจ่ายเงิน เ ยี ย ว ย า ผู้ประกันตน และอาชีพอิสระ ในพื้นที่สีแดงเข้ม 13 จังหวัด ครอบคลุม 9 สาขาอาชีพ ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการ โ ค วิ ด-19 ฉบับล่ าสุด ซึ่งรวมถึงคนที่เป็นฟรีแลนซ์ ไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคม ก็สามารถรับเงิน เ ยี ย ว ย า 5,000 บ าท

โดยการสมัครประกันสังคม มาตรา 40 เ ยี ย ว ย า โ ค วิ ด สำหรับผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระที่ไม่ได้เป็นผู้ประกันตน มาตรา 33 หรือ มาตรา 39 แต่สมัครใจสมัครเป็นผู้ประกันตนเพื่อรับสิทธิต่าง ๆ

โดยเปิดช่องทางให้ผู้ประกันตนทุกมาตราทั้ง 33, 39 และ 40 ที่อยู่ในพื้นที่ควบคุมการ ร ะ บ า ด สูงสุด เข้าไปตรวจสอบสิทธิเยียวย าได้แล้วทางเว็บไซต์ สำนักงานประกันสังคม www. sso . go . th/eform_news อย่างไรก็ตาม

พบว่ายังมีผู้ประกันตนมาตรา 40 ในพื้นที่ควบคุมการ ร ะ บ า ด สูงสุด เข้าไปตรวจสอบในระบบแล้วมีสถานะขึ้นว่า ไม่ได้รับสิทธิ์ ซึ่งอาจทำให้เกิดความสงสัยว่าเกิดข้อผิ ดพล าดอะไรหรือไม่ เหตุใดจึงไม่ได้รับสิทธิทั้ง ๆ ที่อยู่พื้นที่กำหนดให้ได้รับเงิน เ ยี ย ว ย า

โดยหนึ่งในสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดปัญหาดังกล่ าวคือผู้ลงทะเบียนอาจมีชื่อหรือนามสกุล ไม่ตรงกับข้อมูลในระบบ

ซึ่งอาจเกิดจากที่เคยเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล หรืออาจมีความผิ ดพล าดในการกรอกชื่อระหว่างการลงทะเบียนจึงทำให้ชื่อไม่ตรงกับข้อมูลผู้ที่มีสิทธิได้รับเงิน เ ยี ย ว ย า

สำหรับวิธีแก้ไขเบื้องต้นให้เข้าไปตรวจสอบที่ เว็บไซต์ สำนักงานประกันสังคม ว่าข้อมูลในระบบประกันสังคมของเรา ชื่อ-นามสกุล ตรงกับชื่อในบัตรประชาชนในปัจจุบันหรือไม่ หากพบว่าข้อมูลไม่ตรง สามารถแจ้งเปลี่ยนข้อมูลให้ถูกต้องได้โดยมี 2 ช่องทางดังนี้

1. โทร. ไปที่สำนักงานประกันสังคม แจ้งเปลี่ยนข้อมูลในระบบ โดยเจ้าหน้าที่จะให้ส่งเอกสารที่จำเป็นไปให้ เช่น บัตรประชาชน เอกสารการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล เป็นต้น

2. เดินทางไปที่สำนักงานประกันสังคม แจ้งเจ้าหน้าที่ขอเปลี่ยนข้อมูลส่วนตัวในระบบ โดยนำเอกสารยื่นยัน ชื่อ-สกุล ปัจจุบัน เช่น บัตรประชาชน เอกสารการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล เป็นต้น

ทั้งนี้ หลังจากนั้นทำเรื่องเปลี่ยนข้อมูลในระบบเรียบร้อยแล้วประมาณ 3 วันให้ลองเข้าไปตรวจสอบสิทธิเยียวย าอีกครั้งว่า หากข้อมูลดำเนินการแก้ไขเสร็จแล้วข้อมูลจะแจ้งว่า ได้รับสิทธิเยียวย า