โรงเรียนประเมินอย่างถี่ถ้วนแล้ว ขอยกเลิกการสอบปลายภาคเรียนที่ 1

นับเป็นข่าวที่นักเรียนให้ความสนใจ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทย าลัย ด้วยสถานการณ์การ แ พ ร่ ร ะ บ า ด ของ โ ร ค ติ ด เ ชื้ อ ไ ว รั ส โ ค โ ร น า 2 0 1 9 ( โ ค วิ ด -1 9) ระลอกใหม่ซึ่งดำเนินมาตั้งแต่เดือนเมษายนนั้น

จนถึงบัดนี้สถานการณ์ดังกล่ าวยังไม่คลี่คล ายไปในทางที่ดีขึ้น และได้สร้างความตึงเ ครียด ให้กับสังคมโดยรวม

ทางโรงเรียนเข้าใจดีต่อสถานการณ์ดังกล่ าวว่าได้สร้างความตึงเ ครียดให้กับนักเรียน ผู้ปกครอง ตลอดจนคุณครูผู้สอนด้วย และได้ประเมินอย่างถี่ถ้วนแล้วว่า หากยังจัดให้มีการสอบปล ายภาคเรียนที่ 1 จะยิ่ง สร้างความเ ครียดให้ทุกภาคส่วนมากขึ้นไปอีก อีกทั้งโรงเรียนได้มีนโยบายที่ชัดเจนตั้งแต่ต้นปีการศึกษา สำหรับ สัดส่วนคะแนนการวัดและประเมินผลที่ให้มีความหล ากหล ายระหว่างการเรียนการสอนแล้ว เช่น การเข้าชั้นเรียน การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน แบบฝึกหัดและการทดสอบย่อยระหว่างเรียน หรือ การบ้านและภาระงานต่าง ๆ ทำให้ โรงเรียนมั่นใจว่านักเรียนได้รับความรู้ที่เพียงพอ เนื่องจากได้เรียนรู้อย่างเต็มที่ระหว่างเรียน และใช้เวล า

สำหรับ การบ้านและภาระงานต่าง ๆ แล้ว ดังนั้น เพื่อเป็นการแบ่งเบาความเ ครียดในการเตรียมตัวสอบ และบรรเทาสภาพ จิตใจของทุกคนในสถานการณ์อันเ ลวร้ ายนี้ ทางโรงเรียนจึงขอประกาศยกเ ลิกการสอบปล ายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ทุกระดับชั้น และกำหนดให้วันศุกร์ที่ 17 กันย ายน 2564 เป็นวันเรียนวันสุดท้ายของภาคเรียนนี้

สำหรับวันจันทร์ที่ 20 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 23 กันย ายน 2564 ที่กำหนดไว้ให้เป็นช่วงสอบปล ายภาคเรียนที่ 1 แต่ เดิมนั้น ให้ถือว่าเป็นช่วงเวล าสำหรับนักเรียนสะสางงานที่คั่งค้าง และคุณครูจะได้ติดตามภ าระงานต่าง ๆ เพื่อการ วัดและประเมินผลการเรียนจะได้มีประสิทธิผลสูงสุด

อนึ่ง ทางโรงเรียนขอประกาศกำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในวันอังคารที่ 26 ตุล าคม 2564 และในระหว่างปิดภาคเรียนนั้น ขอความกรุณาท่านผู้ปกครองผ่อนปรนให้นักเรียนได้ใช้เวล าพักผ่อนของตนเองอย่างเต็มที่

ควบคู่ไปกับการพัฒนาตนเองในด้านอื่น ๆ นอกเหนือจากด้านการเรียน เพื่อความสมบูรณ์พร้อม ทั้ง ร่ า ง ก า ย และจิตใจ สำหรับการเรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ต่อไป จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอพระเจ้าประทานสุขภาพที่ดีแก่ทุกคน

ประกาศ ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2564

(นางวราภรณ์ ทรัพย์สมบูรณ์)

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและมาตรฐานคุณภาพ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการ