โจ้ นอนเรือนจำเป็นคืนแรก

เรียกได้ว่าเป็นเรื่องราวที่ชาวโซเชียลต่างพากันเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากจากกรณีข่าวดังร้อนไปทั่วโลกออนไลน์สำหรับกรณีข่าวของ พ.ต.อ. ธิติสรรค์ อุทธนผล ผกก.สภ. เมืองนครสวรรค์

หรือ ผู้กำกับโจ้ ที่มีคลิปหลุดออกว่อนโลกโซเชียล ในลักษณะที่คล้ายว่ากลุ่มตำรวจหลายนาย ช่วยกันทำร้ า ย ผู้ ต้ อ ง ห า ค ดี ย า เ ส พ ติ ด โ ด ย ก า ร ใ ช้ ถุ ง ค ลุ ม หั ว ห ล า ย ชั้ น

จ นทำ ใ ห้ ผู้ ต้ อ ง ห า ข า ด อ า ก า ศ ห า ย ใ จ ก ร ะ ทั่ ง เ สี ย ชี วิ ต ใ น ที่ สุ ด แ ต่ ผ ล ชั น สู ต ร ก ลั บ อ อ ก ม า ว่ า

ผู้ ต้ อ ง หา ร า ย ดั ง ก ล่ า ว เ ส พ ย า เ กิ น ข น า ด จ น เสี ย ชี วิ ต

และวันที่ 26 ส.ค.64 ทางด้าน ผู้กำกับโจ้ ได้เข้ามอบตัวกับ ตำ ร ว จ แ ล้ ว เ ป็ น ที่ เ รี ย บ ร้ อ ย พร้อมกับได้มีการแถลง

โดยเจ้าตัวปฏิเสธโดย พ ลิ ก ค ดี จ า ก ห น้ า มื อ เ ป็ น ห ลั ง มื อ และยืนยันว่าไม่ได้มี เ จ ตน า จ ะ ทำ ร้ า ย ผู้ ต้ อ ง ห า แ ต่ อ ย่ า ง ใ ด เ พี ย ง แ ค่ ต้ อ ง ก า ร ทำ ง า น เ ท่ า นั้ น พร้อมกับยืนยันท้าสาบานว่านี่คือการกระทำครั้งแรก แต่ถึงอย่างไรก็ขอรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว ลูกน้องเพียงทำตามคำสั่งเท่านั้น

ล่าสุดทางด้าน นายณรงค์ จุ้ยเส่ย ผู้ บั ญ ช า ก า ร เ รื อ น จำ ก ล า ง พิ ษ ณุ โ ล ก ได้เปิดเผยถึง ผู้กำกับโจ้ หลังต้องนอนในเรือนจำเป็นคืนแรก มีอาการเครียดอย่างเห็นได้ชัด

จากการสังเกตทางกล้องวงจรปิด ผู้ ต้ อ ง ห า ทั้ ง 7 รายแบ่งขังทั้งหมด 3 ห้อง ห้องแรก 5 คน ส่วนอีก 2 ห้อง เ ป็ น ผู้ ต้ อ ง ห า อี ก ร า ย แ ล ะ อ ดี ต ผู้ กำ กั บ โ จ้