แมค้าตลาด จ.นครศรีธรมราช ติด CV-19 พบผู้ใกล้ชิดเกือบ 100 ราย

เป็นข่าวที่ถูกพูดถึงเป็นวงกว้างเลยทีเดียว เมื่อวันที่ 18 ส.ค. 64 นายวีระพรรณ สุขะวัลลิ นายอำเภอท่าศาล า ได้สั่งปิดตล าดนัดอนุสรณ์เขตเทศบาล ต.ท่าศาล า อ.ท่าศาล า จ.นครศรีธรรมราช เป็นเวล า 7 วัน ระหว่างวันที่ 16-20 ส.ค. 64

โดยผู้ประกอบร้านค้ายอมปิดเพื่อให้ความร่วมมือกับการควบคุมการกระจายของคลัสเตอร์แม่ค้าหมูสดรายหนึ่ง หลังจากพบมีการติดในกลุ่มผู้ค้า ลูกค้า ผู้เกี่ยวข้องจนถึงขณะนี้ 80-90 รายแล้ว และมีแนวโน้มว่าจะพบการติดเพิ่มอีก

เจ้าหน้าที่ควบคุม โ ร ค ในพื้นที่ให้ข้อมูลว่า คลัสเตอร์ตล าดดังกล่ าวมีต้น เ ชื้ อ จากแม่ค้าอาหารสดรายหนึ่ง ที่เชื่อมโยงจากอำเภอเมือง มีอาการป่ วยแต่ยังรู้สึกทนได้

โดยไม่ได้แจ้งข้อมูลกับเจ้าหน้าที่หรือพบแพทย์เนื่องจากผู้ป่ วยรายนี้มั่นใจว่าไม่ติด cv-19 หลังรับวัคซีนครบ 2 เข็ม จึงประกอบอาชีพขายสินค้าอาหารสดตามปกติ

แต่กลับกล ายเป็นพาหะแพร่กระจาย เ ชื้ อ ในตล าดไปยังกลุ่มผู้ค้ารายอื่น รวมถึงลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการอีกจำนวนมาก จนถึงขณะนี้มีผู้ป่ วยยืนยันการติด เ ชื้ อ แล้วประมาณ 90 ราย และเชื่อว่าจะพบผู้ป่ วยทะลุหลักร้อย

ขณะนี้เจ้าหน้าที่เร่งการตรวจหา เ ชื้ อ เชิงรุก และรอที่จะทยอยรายงานเข้าสู่ระบบอย่างเป็นทางการ ส่วนแนวโน้มการติด เ ชื้ อ ยังมีสูงมาก เนื่องจากมีกลุ่มสัมผัสเ สี่ยงสูงอีกกว่า 1 พันราย

ขณะที่สถานการณ์ cv-19 ระลอกเดือนเมษายน ภายในจังหวัดนครศรีธรรมราช ล่ าสุดวันที่ 19 ส.ค. 64 พบผู้ติด เ ชื้ อ รายใหม่เพิ่ม 105 ราย เป็นผู้ป่ ว ยในจังหวัด 86 ราย , ผู้ป่ วย กทม./ปริมณฑล 19 ราย ทำให้มียอดผู้ป่ ว ย สะสมอยู่ที่ 6,044 ราย รักษาหายแล้ว 4,629 ราย