เพจดัง เตือน เครื่องวัดชีพจรไม่มีมาตรฐาน เจอนำมาวัดกับไส้กรอก ปลาย่างได้

เป็นเรื่องที่ถูกแชร์ต่อกันในโลกโซเชียล ช่วงนี้เครื่องวัดชี พจร ชนิดหนีบนิ้ วกำลังเป็นที่นิยมอย่างมาก หล ายท่านซื้อมาใช้ เพราะเห็นว่ามีราค า ถูก บางร้านอันละแค่ไม่กี่ร้อย จึงอย ากเตือนให้ระวังของป ลอม หรือของที่ไม่ได้มาตรฐาน

อย่างเช่นตัวอย่างนี้ มีคนนำไปทดลองหนีบไ ส้กรอก และปล าย่ าง ซึ่งเครื่องก็แสดงค่าชี พจรของไ ส้กรอก และปล าย่ างขึ้นมา ในขณะที่เครื่องราค า แพงไม่แสดงค่าใดๆ นั่นหมายความว่าเครื่องราค า ถูก มีการแสดงค่าที่ไม่ได้มาตรฐาน

ตัวอย่าง

อันไหนใช้ได้บ้าง

โพสต์